Điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư

30/01/2018 837 lượt xem    

Số: 1817/TCT-KK
V/v hoàn thuế giá trị gia tăng

Kính gửi:    – Công ty TNHH Tiến Phước và Chín Chín Mươi;

– Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 09/CV-TP&990 ngày 15/03/2016 của Công ty TNHH Tiến Phước và Chín Chín Mươi (địa chỉ: 3C Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, quận 1, Tp Hồ Chí Minh) về việc hướng dẫn về hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Về việc này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 1, khoản 2 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của BTC:

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT, hướng dẫn thi hành Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 và Nghị định số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ;

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 3(c) Điều 11 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của BTC:

Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ;

Căn cứ hướng dẫn tại điểm 3 công văn số 18832/BTC-TCT ngày 17/12/2015 của BTC về việc:

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung công văn số 10492/BTC-TCT và công văn số 13822/BTC-TCT .

Căn cứ vào các hướng dẫn nêu trên, trường hợp dự án đầu tư của Công ty TNHH Tiến Phước và Chín Chín Mươi (Công ty) có thời hạn hoàn thành theo Giấy chứng nhận đầu tư là tháng 6/2012. Chi nhánh Công ty TNHH Tiến Phước và Chín Chín Mươi (Chi nhánh) thành lập từ DAĐT, từ tháng 1/2015 đã đi vào hoạt động và đã phát sinh doanh thu thì Công ty không đủ điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng đối với dự án đầu tư. Công ty được tiếp tục:

  • Bù trừ số thuế GTGT còn được khấu trừ với thuế GTGT đầu ra
  • Hoàn thuế theo đối tượng và trường hợp hoàn thuế GTGT theo quy định

Tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Chi nhánh thực hiện kê khai, nộp và hoàn thuế giá trị gia tăng riêng đối với hoạt động KD của chi nhánh.

Toàn bộ các hợp đồng mua bán, cung cấp hàng hóa, dịch vụ, thi công xây dựng liên quan đến dự án đầu tư đều do Công ty thực hiện và Công ty có số thuế đầu vào chưa được khấu trừ hết lớn hơn 300 triệu đồng và lũy kế âm hơn 12 tháng liên tục thì Công ty được hoàn thuế theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nếu đáp ứng đủ điều kiện theo hướng dẫn tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 15 của Thông tư số 219/2013/TT-BTC.

Trường hợp, tại thời điểm Công ty có đề nghị hoàn thuế gửi đến cơ quan thuế thì lập kèm theo Bảng kê số thuế còn phải nộp, còn nợ của doanh nghiệp trụ sở chính và chi nhánh để thực hiện bù trừ đối với toàn bộ số tiền thuế còn phải nộp, còn nợ với số thuế giá trị gia tăng đủ điều kiện hoàn thuế theo hướng dẫn tại điểm 3 công văn số 18832/BTC-TCT.

Tổng cục Thuế thông báo để Công ty TNHH Tiến Phước và Chín Chín Mươi được biết và thực hiện ./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO