Điều chỉnh tỷ lệ nộp thuế tại địa phương nơi có các công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN

21/03/2018 566 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về vấn đề điều chỉnh tỷ lệ nộp thuế tại địa phương nơi có các công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN căn cứ vào công văn 4092/TCT-DNL ngày 05/10/2015

Khoản 4, Điều 4, Chương II Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định:

Đối với điện của các nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bao gồm cả điện của các nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc các Tổng công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giá tính thuế giá trị gia tăng để xác định số thuế giá trị gia tăng nộp tại địa phương nơi có nhà máy được tính bằng 60% giá bán điện thương phẩm bình quân năm trước chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Khoản 13 Điều 7 Mục I Chương II Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và hướng dẫn thi hành Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng:

Đối với điện của các nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, bao gồm cả điện của nhà máy thủy điện hạch toán phụ thuộc các tổng công ty phát điện thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam, giá tính thuế GTGT để xác định số thuế GTGT nộp tại địa phương nơi có nhà máy được tính bằng 60% giá bán điện thương phẩm bình quân năm trước, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3352/EVN-TCKT ngày 17/8/2015 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và công văn số 55833/CT-KTT2 ngày 27/8/2015 đề nghị điều chỉnh tỷ lệ nộp thuế tại địa phương nơi có các công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc EVN. Về vấn đề này, sau khi xin ý kiến Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Năm 2016 là năm kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2011-2015, để đảm bảo ổn định ngân sách của các địa phương đã được Quốc hội thông qua, đề nghị Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các công ty thủy điện hạch toán phụ thuộc Tập đoàn Điện lực Việt Nam thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT theo đúng hướng dẫn tại Nghị định số 209/2013/NĐ-CP của Chính Phủ, Thông tư số 219/2013/TT-BTC Bộ Tài chính sẽ nghiên cứu trình cấp có thẩm quyền sửa đổi quy định về hoàn thuế GTGT trong thời gian tới.

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO