Công văn số 3530/TCT-KK về chính sách về thuế đối với dự án đầu tư chấm dứt hoạt động

28/11/2020 620 lượt xem    

Số: 3530/TCT-KK

V/v chính sách thuế GTGT

Kính gửi: Cục thuế thành phố Hải Phòng

Trả lời công văn số 1140/CT-THNVDT, ngày 05/08/2008 của Cục thuế thành phố Hải Phòng về việc chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) liên quan đến tài sản cố định, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  1. Liên quan đến chính sách thuế GTGT đối với hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT, Tổng cục Thuế đã hướng dẫn tại Công văn số 1421/TCT-KK ngày 10/4/2008 gửi Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa và Cục Thuế các tỉnh, thành phố. Đề nghị Cục Thuế thành phố Hải Phòng nghiên cứu nội dung đã được hướng dẫn để thực hiện đúng quy định hiện hành.
  2. Theo hướng dẫn tại Điểm 2.7, Mục II, Phần C Thông tư số 32/2007/TT-BTCngày 9/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003, Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 và Nghị định số 156/2005/NĐ-CP ngày 15/12/1005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT, thì: Đối với tài sản cố định mua vào để sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ đã được khấu trừ, hoàn thuế GTGT đầu vào, nay chuyển sang mục đích sử dụng ngoài mục đích sản xuất kinh doanh (kể cả trường hợp cơ sở kinh doanh nhận tiền đền bù về tài sản cố định trên đất khi bị thu hồi đất theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền) thì cơ sở kinh doanh có tài sản cố định chuyển mục đích phải kê khai, nộp thuế GTGT trên phần giá trị còn lại hoặc giá trị chưa phân bổ trên sổ kế toán của tài sản cố định đã chuyển mục đích sử dụng hoặc được đền bù nêu trên”.

Do vậy, trường hợp Công ty TNHH sợi tổng hợp Trường Long có tài sản cố định đang sử dụng sản xuất, kinh doanh hàng hóa thuộc diện chịu thuế GTGT nay chuyển sang mục đích sử dụng ngoài mục đích sản xuất, kinh doanh thì phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định trên; Trường hợp Công ty vẫn tiếp tục sử dụng tài sản cố định này vào mục đích sản xuất, kinh doanh (không phân biệt sản xuất, kinh doanh hàng hóa thuộc diện chịu thuế hay không chịu thuế GTGT) thì không phải kê khai, nộp thuế GTGT theo quy định trên.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục thuế thành phố Hải Phòng biết và thực hiện./.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO