Công văn số: 3295/TCT-DNL về chính sách thuế

25/11/2020 515 lượt xem    

Công văn số: 3295/TCT-DNL

v/v chính sách thuế

Kính gửi: Tổng Công ty Truyền Thông

Tổng cục Thuế nhận được Công văn số 444/VNPT-Media-KTTC ngày 13/4/2020 của Tổng công ty Truyền thông (VNPT-Media) đề nghị hướng dẫn về xác định hình thức xuất kho sản phẩm truyền thông. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 2, Điều 9, Điều 16 Nghị định số 81/2018/NĐ-CP ngày 22/05/2018 của Chính Phủ quy định chi tiết Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại;

Căn cứ Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng hướng dẫn về giá tính thuế đối với sản phẩm, hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về thương mại;

Căn cứ Khoản 7, Khoản 9 Điều 3 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngay 14/5/2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ hướng dẫn về lập, sử dụng hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu, cho, biếu, tặng.

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp VNPT-Media là đơn vị chủ trì dịch vụ, phối hợp với VNPT-Vinaphone kinh doanh dịch vụ MyTV, VNPT- Media thực hiện các chương trình truyền thông quảng bá sản phẩm dưới hình thức chuyển các sản phẩm, hàng hóa khuyến mại cho VNPT-Vinaphone để VNPT-Vinaphone chuyển đến khách hàng, thì:

Đối với sản phẩm, hàng hóa dùng để khuyến mại theo quy định của pháp luật về xúc tiến thương mại, VNPT-Media phải lập hóa đơn, ghi tên, số lượng hàng hóa, giá tính thuế được xác định bằng không (0), dòng thuế suất thuế GTGT không ghi gạch chéo; trường hợp sản phẩm, hàng hóa dùng để khuyến mại nhưng không thực hiện theo quy định của pháp luật về xúc tiến thương mại, thì phải lập hóa đơn kê khai, tính nộp thuế GTGT như sản phẩm, hàng hóa dùng để biếu, tặng, cho.

Tổng cục Thuế trả lời để Tổng Công ty Truyền thông được biết và thực hiện./.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO