Công văn số 2741/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 03/07/2020 v/v thuế GTGT

02/12/2020 653 lượt xem    

Công văn số: 2741/TCT-CS

v/v thuế GTGT

Kính gửi: Công ty cổ phần vận tải thương mại và du lịch Đông Anh
(Địa chỉ: Trung tâm thương mại, thị trấn Đông Anh, Đông Anh, Hà Nội)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 18/CV-VTĐA ngày 11/5/2020, công văn số 17/CV-VTĐA ngày 11/5/2020, công văn số 43/CV-VTĐA ngày 07/11/2019 của Công ty cổ phần vận tải thương mại và du lịch Đông Anh về chính sách thuế GTGT. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Tại khoản 16 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính) hướng dẫn đối tượng không chịu thuế như sau:

“16. Vận chuyển hành khách công cộng gồm vận chuyển hành khách công cộng bằng xe buýt, xe điện (bao gồm cả tàu điện) theo các tuyến trong nội tỉnh, trong đô thị và các tuyến lân cận ngoại tỉnh theo quy định của pháp luật về giao thông. ”

2. Tại Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào:

“1. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT được khấu trừ toàn bộ, kể cả thuế GTGT đầu vào không được bồi thường của hàng hóa chịu thuế GTGT bị tổn thất.

7. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư này không được khấu trừ,…”

2. Tại Điểm 1 Phụ lục 4 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lập hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“1. Tổ chức nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thuế khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ phải sử dụng hóa đơn GTGT. Khi lập hóa đơn, tổ chức phải ghi đầy đủ, đúng các yếu tố quy định trên hóa đơn. Trên hóa đơn GTGT phải ghi rõ giá bán chưa có thuế GTGT, phụ thu và phí tính ngoài giá bán (nếu có), thuế GTGT, tổng giá thanh toán đã có thuế.”

Căn cứ các quy định trên và theo trình bày tại công văn của Công ty và tài liệu kèm theo:

– Về việc lập hóa đơn GTGT:

Trường hợp nếu Công ty cổ phần vận tải thương mại và du lịch Đông Anh bán 16 xe buýt cho Công ty cho thuê tài chính TNHH BIDV – Sumi Trust thì Công ty cổ phần vận tải thương mại và du lịch Đông Anh thực hiện lập hóa đơn theo hướng dẫn tại Điểm 1, Phụ lục 4 Ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

– Về việc kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

Thuế GTGT đầu vào của tài sản cố định sử dụng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ không chịu thuế GTGT hướng dẫn tại khoản 16 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính thì không được khấu trừ.

Tổng cục Thuế trả lời để Công ty cổ phần vận tải thương mại và du lịch Đông Anh được biết./.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO