Công văn số 2698/TCT-KK v/v hoàn thuế GTGT

02/12/2020 679 lượt xem    

Công văn số: 2698/TCT-KK

v/v hoàn thuế GTGT

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 239/CT-KK ngày 13/01/2020 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu xin ý kiến hoàn thuế dự án đầu tư của Công ty TNHH Cảng quốc tế Thị Vải, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng:

“Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng.

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:

a) Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký;”

Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về hoàn thuế giá trị gia tăng:

“Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế đối với dự án đầu tư như sau:

a) Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng của hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản này. Trường hợp, nếu số thuế giá trị gia tăng lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế giá trị gia tăng”.

Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hoàn thuế giá trị gia tăng:

“c) Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế giá trị gia tăng mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:

c.1) Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký theo quy định của pháp luật. Các hồ sơ đề nghị hoàn thuế dự án đầu tư nộp từ ngày 01/7/2016 của cơ sở kinh doanh nhưng tính đến ngày nộp hồ sơ không góp đủ số vốn điều lệ như đăng ký theo quy định của pháp luật thì không được hoàn thuế”.

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên và các tài liệu kèm theo công văn số 239/CT-KK ngày 13/01/2020 của Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu: Trường hợp giai đoạn 1 (từ tháng 6/2013 đến tháng 6/2016) dự án đầu tư Cảng Thị Vải của Công ty TNHH Cảng quốc tế Thị Vải đi vào hoạt động, phát sinh doanh thu từ tháng 12/2017 và Công ty không góp đủ vốn điều lệ như đã đăng ký theo quy định của pháp luật. Tờ khai thuế mẫu 02/GTGT từ tháng 05/2016 đến tháng 09/2019 không có số thuế đề nghị hoàn thì Công ty không thuộc trường hợp được hoàn thuế theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016; Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ; Khoản 3 Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/08/2016 của Bộ Tài chính.

Tổng cục Thuế thông báo để Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu được biết./.

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO