Công văn số: 2153/TCT-CS về việc thuế GTGT

30/11/2020 403 lượt xem    

Số: 2153/TCT-CS về việc thuế GTGT

Kính gửi: Bảo hiểm xã hội Việt Nam

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3421/BHXH-TCKT ngày 19/9/2019 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về thuế suất thuế GTGT đối với hoạt động tuyên truyền, phố biển chính sách pháp luật về BHXH, BHYT, BHTN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  1. Tại khoản 14, 15 Điều 5 Luật số 13/2008/QH12ngày 03/6/2008 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13ngày 19/6/2013) quy định đối tượng không chịu thuế:

“Điều 5. Đối tượng không chịu thuế

  1. 14Phát sóng truyền thanh, truyền hình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.
  2. Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, sách chính trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học – kỹ thuật, sách in bằng chữ dân tộc thiu số và tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động, kể cả dưới dạng băng hoặc đĩa ghi tiếng, ghi hình, dữ liệu điện tử; tiền, in tiền. ”
  3. Tại khoản 14, khoản 15 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng:

“14. Phát sóng truyền thanh, truyền hình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước.

  1. Xuất bản, nhập khẩu, phát hành báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, sách chính trị, sách giáo khoa, giáo trình, sách văn bản pháp luật, sách khoa học-kỹ thuật, sách in bằng chữ dân tộc thiểu số và tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động, kể cả dưới dạng băng hoặc đĩa ghi tiếng, ghi hình, dữ liệu điện tử; tiền, in tiền.

Báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành, bao gồm cả hoạt động truyền trang báo, tạp chí, bản tin chuyên ngành.

Sách chính trị là sách tuyên truyền đường lối chính trị của Đảng và Nhà nước phục vụ nhiệm vụ chính trị theo chuyên đ, chủ đ, phục vụ các ngày kỷ niệm, ngày truyền thng của các tổ chức, các cấp, các ngành, địa phương; các loại sách thống kê, tuyên truyền phong trào người tốt việc tốt; sách in các bài phát biểu, nghiên cứu lý luận của lãnh đạo Đảng và Nhà nước.

Tranh, ảnh, áp phích tuyên truyền cổ động là tranh, ảnh, áp phích, các loại tờ rơi, tờ gấp phục vụ cho mục đích tuyên truyền, cổ động, khẩu hiệu, ảnh lãnh tụ, Đảng kỳ, Quốc kỳ, Đoàn kỳ, Đội kỳ. ”

  1. Tại Điều 11 Thông tư số 219/2013/TT-BTCngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn áp dụng thuế suất 10%:

“Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Điều 10 Thông tư này. ”

Căn cứ các quy định trên, phát sóng truyền thanh, truyền hình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Trường hợp các hoạt động tuyên truyền của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam nếu thuộc các hoạt động theo quy định tại khoản 14, 15 Điều 5 Luật số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013) thì thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT. Trường hợp các hoạt động tuyên truyền của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam không thuộc các hoạt động theo quy định tại khoản 14, 15 Điều 5 Luật số 13/2008/QH12 ngày 03/6/2008 (đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 1 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 ngày 19/6/2013) thì không thuộc đối tượng không chịu thuế GTGT.

Tổng cục Thuế trả lời để Bảo hiểm xã hội Việt Nam được biết./.

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO