Chuyển số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết từ chi nhánh về trụ sở chính

19/01/2018 637 lượt xem    

Chuyển số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết từ chi nhánh về trụ sở chính

Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế GTGT:

Tại Điều 15 quy định điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào:

Có hoá đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hoá, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hoá nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hoá, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

Tại Khoản 3 Điều 1 sửa đổi, bổ sung Điều 18 Thông tư 219/2013/TT-BTC:

Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý) đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

 Căn cứ Thông tư 156/2013/TT-BTC của ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ:

Trách nhiệm nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế:

Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc kinh doanh ở địa phương cấp tỉnh khác nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị trực thuộc; nếu đơn vị trực thuộc không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì thực hiện khai thuế tập trung tại trụ sở chính của người nộp thuế.”

Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp Công ty của Độc giả có Chi nhánh đang hạch toán phụ thuộc, có phát sinh hoạt động bán hàng, phát sinh doanh thu thì Chi nhánh thực hiện kê khai, nộp thuế GTGT tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp Chi nhánh. Số thuế GTGT đầu vào phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Chi nhánh thì Chi nhánh thực hiện kê khai khấu trừ tại Chi nhánh theo quy định và không được bù trừ vào số thuế GTGT tại trụ sở chính Công ty.

Trường hợp, Chi nhánh không trực tiếp bán hàng, không phát sinh doanh thu thì chi nhánh thực hiện kê khai thuế GTGT tập trung tại trụ sở chính của Công ty theo quy định.

Ví dụ : Tổng cục Thuế nhận được công văn số 05/05/2017/SMBVL ngày 05/5/2017 của Chi nhánh Công ty TNHH Bia San Miguel Việt Nam TP HCM về chính sách thuế.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 07/02/2017, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh đã có công văn số 943/CT-TTHT trả lời Chi nhánh Công ty TNHH Bia San Miguel Việt Nam TP HCM, đề nghị Chi nhánh Công ty TNHH Bia San Miguel Việt Nam TP HCM thực hiện theo hướng dẫn tại công văn số 943/CT-TTHT nêu trên.

Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo.

Trường hợp cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết phát sinh trước kỳ tính thuế tháng 7/2016 (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trước kỳ tính thuế quý 3/2016 (đối với trường hợp kê khai theo quý) đủ điều kiện hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 219/2013/TT-BTC thì cơ quan thuế giải quyết hoàn thuế theo quy định của pháp luật.

Hiện nay, không có quy định về việc chuyển số thuế GTGT chưa được khấu trừ hết từ Chi nhánh về Trụ sở chính.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO