Chính sách thuế GTGT và thuế TNDN

01/02/2018 583 lượt xem    

Số: 94/TCT-CS
V/v chính sách thuế GTGT

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Bình Định;
– Công ty TNHH MTV Hoa Sen
(Địa chỉ: Cụm CN, phường Bình Định, thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định)

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 04/CV-2015 ngày 16/12/2015 của Công ty TNHH MTV Hoa Sen.

Đề nghị hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính; hướng dẫn thi hành Luật về chính sách thuế GTGT và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ; quy định chi tiết và thi hành một số điều Luật về chính sách thuế GTGT quy định:

“Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào

2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra không hạch toán riêng được.”;

Tại Khoản 9 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày 27/02/2015 của Bộ Tài chính

Hướng dẫn về chính sách thuế giá trị gia tăng (GTGT) và quản lý thuế sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 14 Thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên như sau:

“2. Thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ (kể cả tài sản cố định) sử dụng đồng thời cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế và không chịu thuế GTGT thì chỉ được khấu trừ số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa, dịch vụ dùng cho sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ chịu thuế GTGT. Cơ sở kinh doanh phải hạch toán riêng thuế GTGT đầu vào được khấu trừ và không được khấu trừ; trường hợp không hạch toán riêng được thì thuế đầu vào được khấu trừ tính theo tỷ lệ (%) giữa doanh thu chịu thuế GTGT, doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế GTGT so với tổng doanh thu của hàng hóa, dịch vụ bán ra bao gồm cả doanh thu không phải kê khai, tính nộp thuế không hạch toán riêng được.”

Tại Điều 14 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chínhh

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“Điều 14. Thu nhập từ chuyển nhượng vốn

1. Phạm vi áp dụng:

Thu nhập từ chuyển nhượng vốn của doanh nghiệp là thu nhập có được từ chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn của doanh nghiệp đã đầu tư cho một hoặc nhiều tổ chức, cá nhân khác (bao gồm cả trường hợp bán doanh nghiệp). Thời điểm xác định thu nhập từ chuyển nhượng vốn là thời điểm chuyển quyền sở hữu vốn.

Trường hợp doanh nghiệp bán toàn bộ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tổ chức làm chủ sở hữu dưới hình thức chuyển nhượng vốn có gắn với bất động sản thì kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp theo hoạt động chuyển nhượng bất động sản và kê khai theo tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp (mẫu số 08) ban hành kèm theo Thông tư này…”

Theo báo cáo của Công ty TNHH MTV Hoa Sen tại công văn số 04/CV-2015 ngày 16/12/2015, Cục Thuế tỉnh Bình Định đã thực hiện kiểm tra thuế tại Công ty và ban hành Quyết định số 2208/QĐ-CT ngày 12/11/2015 về việc xử phạt vi phạm hành chính về thuế.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Định căn cứ các quy định nêu trên và tình hình thực tế của Công ty để giải quyết theo đúng quy định của pháp luật thuế. Trường hợp phát sinh vướng mắc vượt thẩm quyền, Cục Thuế báo cáo cụ thể tình hình xử lý (căn cứ pháp lý, quan điểm, kết quả xử lý) để Tổng cục Thuế xem xét chỉ đạo thực hiện.

Tổng cục thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Bình Định được biết và thực hiện./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO