Ưu đãi tiền thuê đất đối với lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư

27/12/2018 508 lượt xem    

Công văn số 2113/TCT-CS

V/v ưu đãi tiền thuê đất

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Trả lời Công văn số 1463/CT-QLĐ ngày 12/3/2014 của Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh:

Về ưu đãi tiền thuê đất đối với dự án đầu tư; xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Đông Nam

Sau khi có ý kiến của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Ngày 02/7/2013 Bộ Tài Chính có Công văn số 8481/BTC-QLCS trả lời đối với dự án kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN. Đối chiếu với nội dung hướng dẫn tại Công văn số 8481/BTC-QLCS thì:

– Dự án đầu tư, xây dựng và kinh doanh cơ sở hạ tầng Khu công nghiệp Đông Nam do UBND thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy hoạch Khu công nghiệp tại Quyết định số 1736/QĐ-TTg ngày 02/12/2008 của Thủ tướng Chính phủ;

– Ban hành Quyết định số 510/QĐ-UBND ngày 29/01/2010 về việc thành lập Khu công nghiệp Đông Nam, đáp ứng điều kiện về lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư theo Điểm 19, Mục V, Phần A Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư, Phụ lục I Nghị định số 108/2006/NĐ-CP và không đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, quy định theo thứ tự từ 01 đến 54 của Phụ lục II Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư, ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP , thì đáp ứng điều kiện giải quyết ưu đãi miễn tiền thuê đất theo Tiết c, Điểm 4, Khoản 10, Điều 2 Nghị định số 121/2010/NĐ-CP của Chính phủ.

Tổng cục Thuế gửi kèm theo bản chụp Công văn số 8481/BTC-QLCS ngày 02/7/2013 của Bộ Tài chính để Cục Thuế nghiên cứu, hướng dẫn chủ đầu tư cung cấp hồ sơ liên quan chứng minh về mức độ thực tế đáp ứng các điều kiện ưu đãi đầu tư và báo cáo UBND thành phố Hồ Chí Minh để được giải quyết ưu đãi về tiền thuê đất theo thẩm quyền.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO