Chính sách thuế với khoản hỗ trợ trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi

21/03/2018 723 lượt xem    

Theo quy định của pháp luật, Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ có phải kê khai nộp thuế TNDN đối với khoản tiền hỗ trợ kinh phí của ngân sách tỉnh trích lập phần còn thiếu của quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2012? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 13528/BTC-TCT, ngày 29 tháng 09 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

– Tại khoản 7 Điều 4 Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 quy định thu nhập được miễn thuế:

“7. Khoản tài trợ nhận được để sử dụng cho hoạt động giáo dục, nghiên cứu khoa học, văn hóa, nghệ thuật, từ thiện, nhân đạo và hoạt động xã hội khác tại Việt Nam.”

– Tại Điều 6 Thông tư số 138/2010/TT-BTC ngày 17/9/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu quy định:

“Điều 6.

Đi với công ty được thiết kế, đầu tư thành lập để thực hiện mục tiêu chủ yếu, thường xuyên và n định là sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do nhà nước đặt hàng hoặc giao kế hoạch khi thực hiện phân phi lợi nhuận theo cơ chế này mà không đủ trích quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty và hai quỹ khen thưởng phúc lợi theo mức quy định tại Thông tư này

thì được giảm trích quỹ đầu tư phát triển, giảm phần lợi nhuận được chia theo vn thuộc chủ sở hữu đu tư tại công ty để trích đủ quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty và hai quỹ khen thưởng phúc lợi theo quy định. Nếu giảm toàn bộ số tin trên mà vn chưa đủ thì sẽ được Nhà nước xem xét, hỗ trợ:

– 100% mức trích quỹ còn thiếu nếu công ty được xếp loại A và có tỷ trọng doanh thu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đạt từ bằng hoặc trên 50% tổng doanh thu.

– 50% mức trích quỹ còn thiếu nếu công tđược xếp loại A nhưng có tỷ trng doanh thu cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích đạt dưới 50% tổng doanh thu hoặc xếp loại B.

Lợi nhuận sau thuế để trích lập quỹ thưởng Ban quản lý điều hành công ty và hai quỹ khen thưng phúc lợi bao gm: lợi nhuận từ hoạt động cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do nhà nước đặt hàng hoặc giao kế hoạch hoặc do đu thầu và lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh khác.

– Tại khoản 4 Điều 18 Thông tư số 220/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/ 2013 của Chính phủ về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vn điều lệ (có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/02/2014 và áp dụng cho năm tài chính từ năm 2013 trở đi, thay thế Thôntư số 138/2010/TT-BTC ngày 17/9/2010 của Bộ Tài chính ) quy định:

 “Đi với doanh nghiệp trực tiếp phục vụ quốc phòng, an ninh, doanh nghiệp được thành lập để thực hiện nhiệm vụ chủ yếu, thường xuyên n định sản xut và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích do nhà nước giao kế hoạch thì ngoài việc thực hiện phân phi lợi nhuận theo quy định của Thông tư này, doanh nghiệp được hưởng chế độ hỗ trợ 2 quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi theo quy định riêng của Chính phủ. 

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 2684/UBND-KT ngày 05/5/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về chính sách thuế đối với khoản hỗ trợ trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa được biết:

Căn cứ các quy định nêu trên, Bộ Tài chính thống nhất với ý kiến đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa nêu tại công văn số 2684/UBND-KT ngày 05/5/2015 như sau: Trường hợp Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Nha Trang do Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ được ngân sách tỉnh hỗ trợ kinh phí trích lập phần còn thiếu của quỹ khen thưởng, quỹ phúc lợi năm 2012 để đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo đúng quy định thì khoản tiền hỗ trợ này không phải kê khai nộp thuế TNDN.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO