Chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

23/01/2018 717 lượt xem    

Giá cả và cách kê khai thuế sử dụng đát phi nông nghiệp cần tuân thủ các quy định gì của pháp luật? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo hướng dẫn tại Công văn số 807/TCT-CSngày 10 tháng 03 năm 2017, cụ thể như sau:

– Tại khoản 1 và khoản 2 Điều 5 Nghị định số 53/2011/NĐ-CP ngày 01/07/2011 của Chính phủ chi tiết và hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật thuế sử dụng đất phi nông nghiệp quy định:

“Điều 5. Giá của 1 m2 đất tính thuế

  1. Giá của 1 m2đất tính thuế là giá đất theo mục đích sử dụng của thửa đất tính thuế do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định và được ổn định theo chu kỳ 5 năm, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2012.

  2. Trường hợp trong chu kỳ ổn định có sự thay đổi người nộp thuế hoặc phát sinh các yếu tố dẫn đến thay đổi giá của 1 m2đất tính thuế thì không phải xác định lại giá của 1 m2đất tính thuế cho thời gian còn lại của chu kỳ”.

– Tại điểm c1, d1 khoản 1 Điều 18 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số Điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/07/2013 của Chính phủ quy định:

“Điều 18. Khai thuế, khoản thu ngân sách nhà nước liên quan đến sử dụng đất đai

  1. Khai thuế sử dụng đất phi nông nghiệp

c.1) Đối với tổ chức: Người nộp thuế thực hiện kê khai và nộp hồ sơ khai thuế tại Chi cục Thuế nơi có đất chịu thuế. Người nộp thuế có trách nhiệm tự tính, tự khai và nộp thuế sử dụng đất phi nông nghiệp theo hướng dẫn tại tiết đ.2 khoản này.

…d) Khai bổ sung hồ sơ khai thuế

d.1) Trường hợp phát sinh các yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế dẫn đến tăng, giảm số thuế phải nộp thì người nộp thuế phải kê khai bổ sung theo mẫu số 01/TK-SDDPNN hoặc mẫu số02/TK-SDDPNN trong thời hạn 30 (ba mươi) ngày kể từ ngày phát sinh các yếu tố đó.

Trả lời Công văn số 4011/CT-KK ngày 12/12/2016 của Cục Thuế tỉnh Phú Yên về chính sách thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp người nộp thuế là tổ chức, năm 2017 phát sinh yếu tố làm thay đổi căn cứ tính thuế dẫn đến tăng, giảm số thuế phải nộp (thay đổi chu kỳ ổn định giá đất tính thuế sử dụng đất phi nông nghiệp) thì tổ chức thực hiện kê khai bổ sung theo mẫu 02/TK-SDDPNN theo quy định tại điểm đ1, khoản 1 Điều 18 Thông tư số 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO