Chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

19/03/2018 729 lượt xem    

Trường hợp Công ty Cổ phần hữu hạn thực phẩm Phúc Tùng (Đài Loan) (là thành viên góp vốn trong Công ty TNHH Vạn Đắc Phúc tại Việt Nam) thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp của mình trong Công ty TNHH Vạn Đắc Phúc cho các cá nhân (01 cá nhân là đối tượng cư trú của Việt Nam và 03 cá nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam) thì Công ty Vạn Đắc Phúc phải kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn trên như thế nào?

Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 5388/TCT-CS, ngày 15 tháng 12 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

– Tại Khoản 3, Điều 31, Nghị định số 65/2013/NĐ-CP ngày 27/06/2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân và Luật sửa đi, bổ sung một số điều của Luật thuế Thu nhập cá nhân quy định:

“3. Doanh nghiệp nơi cá nhân có phần vốn góp được chuyển nhượng có trách nhiệm yêu cầu cá nhân cung cấp chứng từ đã hoàn thành nghĩa vụ thuế đi với phần vốn đã chuyn nhượng trước khi làm thủ tục thay đổi danh sách thành viên góp vốn hoặc danh sách cổ đông. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện thủ tục thay đi danh sách thành viên góp vốn hoặc danh sách cổ đông trong trường hợp chuyn nhượng vn mà không có chứng từ chứng minh cá nhân chuyn nhượng vn đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì doanh nghiệp nơi cá nhân chuyển nhượng vn chịu trách nhiệm nộp thuế thay cho các cá nhân này”.

– Tại Khoản 2.a, Điều 14, Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính quy định:

a. Thu nhập tính thuế từ chuyển nhượng vốn được xác định:

Thu nhập tính thuế

=

Giá chuyn nhượng

Giá mua của phần vốn chuyn nhượng

Chi phí chuyn nhượng

Trong đó:

– Giá chuyển nhượng được xác định là tổng giá trị thực tế mà bên chuyển nhượng thu được theo hợp đồng chuyển nhượng.

Trường hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng đồng ngoại tệ (đã được Bộ Tài chính chấp thuận) có chuyển nhượng vn góp bằng ngoại tệ thì giá chuyn nhượng và giá mua của phần vốn chuyn nhượng được xác định bng đồng ngoại tệ; Trường hợp doanh nghiệp hạch toán kế toán bằng đồng Việt Nam có chuyn nhượng vốn góp bằng ngoại tệ thì giá chuyển nhượng phải được xác định bằng đng Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công b tại thời điểm chuyn nhượng

– Tại Khoản 2.c, Điều 14, Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính quy định:

c. Đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam mà tổ chức này không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp (gọi chung là nhà thầu nước ngoài) có hoạt động chuyn nhượng vn thì thực hiện kê khai, nộp thuế như sau:

Tổ chức, cá nhân nhận chuyn nhượng vn có trách nhiệm xác định, kê khai, khấu trừ và nộp thay tổ chức nước ngoài s thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp. Trường hợp bên nhận chuyển nhượng vn cũng là tổ chức nước ngoài không hoạt động theo Luật Đầu tư, Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp thành lập theo pháp luật Việt Nam nơi các tổ chức nước ngoài đầu tư vốn có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp từ hoạt động chuyn nhượng vn của tổ chức nước ngoài.

Việc kê khai thuế, nộp thuế được thực hiện theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý thuế”.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 2728/CT-KT2 ngày 15/07/2015 của Cục thuế tỉnh Hải Dương về việc chính sách thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục thuế tỉnh Hải Dương được biết:

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp năm 2013, Công ty Cổ phần hữu hạn thực phẩm Phúc Tùng (Đài Loan) (là thành viên góp vốn trong Công ty TNHH Vạn Đắc Phúc tại Việt Nam) thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp của mình trong Công ty TNHH Vạn Đắc Phúc cho các cá nhân (01 cá nhân là đối tượng cư trú của Việt Nam và 03 cá nhân nước ngoài không hiện diện tại Việt Nam) thì:

– Trường hợp Công ty TNHH Vạn Đắc Phúc hạch toán kế toán bằng đồng Việt Nam thì khi chuyển nhượng vốn góp bằng ngoại tệ, giá chuyển nhượng bằng đồng ngoại tệ phải quy đổi ra đồng tiền Việt Nam theo tỷ giá giao dịch bình quân trên thị trường ngoại tệ liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm chuyển nhượng.

– Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục thuế:

trường hợp Công ty Cổ phần hữu hạn thực phẩm Phúc Tùng thực hiện chuyển nhượng phần vốn góp cho các cá nhân nước ngoài không cư trú tại Việt Nam thì hoạt động này thuộc diện phải kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp từ hoạt động chuyển nhượng vốn tại Việt Nam. Công ty TNHH Thực phẩm Vạn Đắc Phúc có trách nhiệm kê khai và nộp thay số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp đối với thu nhập phát sinh từ giao dịch chuyển nhượng vốn nêu trên.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO