Chính sách thuế đối với hoạt động bán cổ vật của cá nhân

05/03/2018 903 lượt xem    

Trường hợp cá nhân không kinh doanh bán cổ vật cho Bảo tàng thì cá nhân đó có phải kê khai, nộp thuế GTGT và TNCN hay không? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về Chính sách thuế đối với hoạt động bán cổ vật của cá nhân theo hướng dẫn tại Công văn số 348/TCT-TNCN ngày 29 tháng 01 năm 2015, cụ thể như sau:

1) Về Thuế GTGT:

– Tại khoản 4, Điều 5 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/1/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế GTGT như sau:

“4. Tổ chức, cá nhân không kinh doanh, không phải là người nộp thuế GTGT thì không phải kê khai, tính thuế giá trị gia tăng khi bán tài sản, kể cả trường hợp bán tài sản đang sử dụng để bảo đảm tiền vay tại các ngân hàng, tổ chức tín dụng.”

2) Về thuế TNCN

– Tại điểm a, khoản 1 Điều 2 TT 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế TNCN như sau:

“1. Thu nhập từ kinh doanh

Thu nhập từ kinh doanh  thu nhập có được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực sau:

a) Thu nhập từ sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thuộc tất cả các lĩnh vực, ngành nghề kinh doanh theo quy định của pháp luật như: sản xuất, kinhdoanh hàng hóa; xây dựng; vận tải; kinh doanh ăn uống; kinh doanh dịch vụ, kể cả dịch vụ cho thuê nhà, quyền sử dụng đất, mặt nước, tài sản khác.”

3) Về việc cấp hóa đơn

– Căn cứ khoản 1 Điều 12 Thông tư 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính Phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ, quy định về cấp hóa đơn do Cục Thuế đặt in:

“1. Cơ quan thuế cấp hóa đơn cho các tổ chức không phải là Doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh nhưng có phát sinh hoạt động bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ cần có hóa đơn để giao cho khách hàng.

Trường hợp tổ chức không phải là Doanh nghiệp, hộ và cá nhân không kinh doanh bán hànghóa, dịch vụ thuộc đối tượng không chịu thuế giá trị gia tăng hoặc thuộc trường hợp không phải kê khai, nộp thuế giá trị gia tăng thì cơ quan thuế không cấp hóa đơn.”

Trả lời công văn số 61115/CT-HTr ngày 01/12/2014 của Cục Thuế TP. Hà Nội hỏi về Chính sách thuế đối với hoạt động bán cổ vật của cá nhân, Tổng cục Thuế có ý kiến sau:

Căn cứ quy định nêu trên thì trường hợp cá nhân không kinh doanh bán cổ vật cho Bảo tàng thì cá nhân không phải kê khai, nộp thuế GTGT, thuế TNCN và cơ quan thuế không cấp hóa đơn lẻ.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO