Chính sách miễn tiền thuê đất đối với dự án xã hội hóa

25/01/2018 790 lượt xem    

Mục lục bài viết

Trường hợp nếu tổ chức, cá nhân không lựa chọn thực hiện ưu đãi theo quy định của pháp luật về xã hội hóa (Nghị định số 59/2014/NĐ-CP của Chính phủ) mà thực hiện theo pháp luật về đầu tư (Dự án thuộc Danh mục ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật đầu tư) thì có được miến tiền thuế đất không? Để giải đáp vướng mắc trên, bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Chính sách miễn tiền thuê đất đối với dự án xã hội hóa theo hướng dẫn tại Công văn số 1127/TCT-CS ngày 28 tháng 03 năm 2017, cụ thể như sau:

– Tại Khoản 1 Điều 1; Khoản 3 Điều 1 Nghị đinh số 59/2014/NĐ-CP ngày 16/6/2014 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường.

– Tại điểm a, điểm d, Khoản 3; Khoản 1, Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước.

– Tại điểm a Khoản 1 Điều 4 Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 15/2/2011 của UBND tỉnh Đắk Nông quy định về chính sách khuyến khích đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông như sau:

“Điều 4. Miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất

  1. Miễn giảm tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất khi giao đất cho các cơ sở thực hiện xã hội hóa để xây dựng các công trình thuộc đối tượng được hưởng chính sách khuyến khích xã hội hóa quy định tại khoản 1, Điều 1 quy định này như sau:

    a) Giảm 50% tiền sử dụng đất hoặc tiền thuê đất đối với cơ sở xã hội hóa trên địa bàn các phường thuộc thị xã, thị trấn, các xã là trung tâm huyện và trên hiện trạng đất ở.”

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông đã ban hành Quyết định số 11/2011/QĐ-UBND ngày 15/2/2011 quy định về chính sách khuyến khích đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường trên địa bàn tỉnh Đắk Nông. Vì vậy, việc miễn, giảm tiền thuê đất đối với Dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Đắk Nông được thực hiện theo Quyết định số11/2011/QĐ-UBND của UBND tỉnh Đắk Nông là phù hợp với quy định của pháp luật.

Trả lời công văn số 4450/CT-THNVDT ngày 24/12/2016 của Cục Thuế tỉnh Đắk Nông về chính sách miễn tiền thuê đất đối với dự án xã hội hóa, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên và hồ sơ kèm theo, trường hợp tổ chức, cá nhân được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án thuộc lĩnh vực xã hội hóa, nhưng không đáp ứng quy định về tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/02/2008, Quyết định số1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ theo các nội dung đã cam kết thì không thuộc đối tượng được xem xét giải quyết ưu đãi tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về xã hội hóa.

Trường hợp nếu tổ chức, cá nhân không lựa chọn thực hiện ưu đãi theo quy định của pháp luật về xã hội hóa (Nghị định số 59/2014/NĐ-CP của Chính phủ) mà thực hiện theo pháp luật về đầu tư (Dự án thuộc Danh mục ưu đãi đầu tư được đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn theo quy định của pháp luật đầu tư) thì thuộc đối tượng được miễn tiền thuê đất theo quy định tại điểm d, Khoản 3, Điều 19 Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ, không được hưởng ưu đãi giảm 50% tiền thuê đất cho thời gian thuê đất còn lại.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO