Chính sách lệ phí trước bạ đối với xe ô tô mang Biển số ngoại giao được chuyển nhượng cho cá nhân

01/03/2018 660 lượt xem    

Công văn Số: 1295/TCT-CS
V/v: giải đáp chính sách lệ phí trước bạ

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Đà Nẵng.

Trả lời Công văn số 285/CT-THNVDT ngày 27/01/2016 của Cục Thuế TP. Đà Nẵng về vướng mắc chính sách:

Lệ phí trước bạ đối với xe ô tô mang Biển số ngoại giao được chuyển nhượng cho cá nhân. TCT có ý kiến như sau:

– Tại Điều 3 TT số 34/2013/TT-BTC ngày 28/03/2013 của BTC sửa đổi, bổ sung một số Điều của TT số 124/2011/TT-BTC ngày 31/08/2011 của BTC hướng dẫn về:

Lệ phí trước bạ quy định:

“Điều 3. Sửa đổi Điều 5, Chương II như sau:

“Điều 5. Giá tính lệ phí trước bạ.

Giá tính lệ phí trước bạ là giá do Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành.

Sở Tài chính phi hợp với:

+ Sở

+ Ban ngành liên quan xây dựng trình Ủy ban nhân dân tỉnh

+ Thành phố

Quyết định việc xây dựng Bảng giá tính lệ phí trước bạ theo quy định như sau:

…”

– Tại Điều 1, Điều 2 TT số 140/2013/TT-BTC ngày 14/10/2013 của BTC sửa đổi, bổ sung TT số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 của BTC hướng dẫn về

Lệ phí trước bạ quy định:

“Điều 1. Bổ sung thêm nội dung vào cuối Khoản 2, Điều 4 TT số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 như sau:

Đối với các loại xe ô tô:

+ Biển số ngoại giao

+ Biển số nước ngoài 

+ Biển số quốc tế 

Của các tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại Khoản 2, Điều 4 NĐ số 45/2011/NĐ-CP chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam (không thuộc đi tượng quy định Khoản 2, Điều 4 Nghị định 45/2011/NĐ-CP) thì tổ chức, cá nhân nhận chuyn nhượng làm thủ tục kê khai, nộp:

+ Thuế nhập khu

+ Thuế tiêu thụ đặc biệt

+ Thuế giá trị gia tăng

theo quy định và nộp lệ phí trước bạ với mức thu lần đầu (từ 10% – 15%) theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. Giá tính lệ phí trước bạ đối với trường hợp này được xác định tại thời Điểm kê khai, nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 3, Thông tư số 34/2013/TT-BTC.

Đối với các loại xe ô tô biển số nước ngoài mà chủ xe là người nước ngoài.

(không thuộc đi tượng quy định tại Khoản 2 Điều 4 Nghị định 45/2011/NĐ-CP)

khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng chủ tài sản đã kê khai và nộp lệ phí trước bạ theo mức thu lần đầu. Nay người nước ngoài chuyn nhượng lại tài sản cho các tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải kê khai nộp lệ phí trước bạ khi đăng ký quyền sở hữu, sử dụng theo mức thu 2%.

Điều 2. Bổ sung thêm nội dung vào cuối Khoản 3, Điều 6 Thông tư số 34/2013/TT-BTC ngày 28/3/2013 như sau:

Riêng đối với các loại xe ô tô biển số ngoại giao, biển số nước ngoài và biển số quốc tế của các tổ chức, cá nhân nước ngoài quy định tại Khoản 2, Điều 4 Nghị định số 45/2011/NĐ-CP chuyển nhượng cho các tổ chức, cá nhân khác tại Việt Nam thì tổ chức, cá nhân nhận chuyển nhượng phải nộp lệ phí trước bạ với mức thu lần đầu (từ 10% -15%) theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp ông Trần Hiếu nhận chuyển nhượng xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA AVALON, 05 chỗ ngồi, Biển số đăng ký 43-346-NG-01 của Tổng Lãnh sự quán Lào tại thành phố Đà Nẵng nếu ông Trần Hiếu đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với xe ô tô nêu trên thì ông Trần Hiếu phải nộp lệ phí trước bạ với mức thu lần đầu từ (10 – 15 %). Giá tính lệ phí trước bạ đối với trường hợp này là giá trị tài sản được xác định tại thời Điểm ông Trần Hiếu kê khai, nộp lệ phí trước bạ theo quy định tại Điều 1 Thông tư số 140/2013/TT-BTC nêu trên.

Đề nghị Cục Thuế TP. Đà Nẵng căn cứ hồ sơ cụ thể để xác định xe ô tô nhãn hiệu TOYOTA AVALON nêu trên đáp ứng đầy đủ Điều kiện chuyển nhượng theo quy định tại:

+ Quyết định số 53/2013/QĐ-TTg ngày 13/09/2013 của Thủ tưng 

+ Thông tư số 19/2014/TT-BTC ngày 11/02/2014 của BTC trước khi thu lệ phí trước bạ theo quy định.

TCT trả lời để Cục Thuế thành phố Đà Nẵng được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO