Chính sách lệ phí trước bạ

To-chuc-thu-phi-ho-tro-phong-chong-Covid-19
Huong-dan-thu-va-su-dung-hoc-phi-cac-khoan-thu-khac-nam-hoc-2020-2021-cua-cac-co-so-giao-duc-va-dao-tao-Ho-Chi-Minh
CHINH-SACH-THU-LE-PHI-TRUOC-BA
Lập hóa đơn GTGT và xác định doanh thu chịu thuế TNDN đối với hoạt động mua bán và chuyển nhượng bất động sản
Chính sách lệ phí trước bạ với giá trị về đất và giá trị về nhà
Vướng mắc về thuế TNCN cho các gói sản phẩm tặng khách hàng theo các chương trình khuyến mại