Chính sách giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ

22/03/2018 639 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn Chính sách giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ theo hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4874/TCT-CS ngày 18 tháng 11 năm 2015, cụ thể như sau:

– Tại điểm 4 Công văn số 11177/BTC-QLCS ngày 14/08/2015 của Bộ Tài chính về việc thực hiện xác định, nghĩa vụ tài chính về đất đai quy định:

“4. Không xem xét, quyết định giảm tiền thuê đất theo các Nghị quyết của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giải quyết nợ xấu đối với những trường hợp phát sinh sau ngày Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011, Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 14/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ và các Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/05/2012, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013, Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 của Chính phủ hết thời hiệu thi hành; nếu có phát sinh các trường hợp sau ngày Quyết định, Nghị quyết của Chính phủ hết hiệu lực mà có khó khăn, vướng mắc hoặc có nguyên nhân khách quan thì tổng hợp, đề xuất phương án xử lý, phối hợp với Bộ Tài chính báo cáo Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.”

Trả lời Công văn số 58185/CT-QLĐ đề ngày 10/09/2015 của Cục Thuế thành phố Hà Nội về vướng mắc chính sách giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07/01/2013 của Chính phủ, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên và hồ sơ kèm theo thì Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Hòa Bình thuộc đối tượng được xem xét giảm tiền thuê đất đối với phần diện tích đất sử dụng đúng mục đích theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 16/2013/TT-BTC nêu trên. Tuy nhiên, ngày 28/08/2015 Công ty mới nộp hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất sau ngày Bộ Tài chính ban hành Công văn số 11177/BTC-QLCS ngày 14/08/2015. Do đó, hiện nay Công ty không được xem xét giảm tiền thuê đất đối với phần diện tích đất sử dụng đúng mục đích theo quy định.

Đề nghị Cục Thuế thực hiện theo quy định. Trường hợp việc chậm nộp hồ sơ miễn, giảm tiền thuê đất của Công ty có nguyên nhân khách quan, Công ty gặp nhiều khó khăn thì đề nghị Cục Thuế báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội có ý kiến với Bộ Tài chính để có phương án giải quyết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO