Chính sách giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết 13/NQ-CP

28/12/2018 624 lượt xem    

Công văn số 2359/TCT-CS

V/v Giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết 13/NQ-CP

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Sơn La

Trả lời Công văn số 399/CT-THNVDT ngày 29/4/2014 của Cục Thuế tỉnh Sơn La

Về vướng mắc chính sách giảm tiền thuê đất theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại Điều 2 Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính:

Hướng dẫn thực hiện việc miễn, giảm, gia hạn một số khoản thu Ngân sách Nhà nước theo Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường quy định:

“1. Giảm 50% tiền thuê đất phải nộp của năm 2012 đối với các tổ chức kinh tế; doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực thương mại, dịch vụ đang được nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm mà đơn giá thuê đất được áp dụng theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 03 ngày 12 năm 2010 của Chính phủ. Cơ chế giảm được thực hiện theo quy định tại Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Điều kiện, trình tự, thủ tục và thẩm quyền giảm tiền thuê đất được thực hiện theo hướng dẫn tại Công văn số 17969/BTC-QLCS ngày 30 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính và các văn bản của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.”

– Tại Điều 2 Quyết định số 2093/QĐ-TTg ngày 23/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất trong năm 2011 và năm 2012 đối với một số tổ chức kinh tế quy định:

“Điều 2. Điều kiện để được giảm tiền thuê đất.

1. Sử dụng đất thuê đúng mục đích, đúng quy định của pháp luật đất đai.

2. Có số tiền thuê đất xác định lại theo quy định tại Nghị định số 121/2010/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ tăng từ 2 lần trở lên so với tiền thuê đất phải nộp năm 2010 (với cùng mục đích sử dụng đất thuê và diện tích tính thu tiền thuê đất)”.

Căn cứ các quy định trên:

Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế tỉnh Sơn La nêu tại Công văn số 399/CT-THNVDT ngày 29/4/2014. Trường hợp tổ chức được nhà nước cho thuê đất đã được cơ quan Tài nguyên và Môi trường thanh tra kiểm tra và có kết luận sử dụng đất sai mục đích (một phần hay toàn bộ diện tích thuê) thì không được xem xét giảm 50% tiền thuê đất theo quy định tại Nghị quyết số 13/NQ-CP ngày 10/5/2012 của Chính phủ và hướng dẫn tại Thông tư số 83/2012/TT-BTC ngày 23/5/2012 của Bộ Tài chính đối với phần diện tích đất sử dụng sai mục đích.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Sơn La được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO