Chi phí khi tính thuế TNDN đối với hóa đơn mua vật tư thiết bị và khối lượng xây lắp

03/02/2018 644 lượt xem    

Hóa đơn mua vật tư thiết bị và khối lượng xây lắp sẽ được khấu trừ thuế GTGT đầu vào như thế nào? Đó là câu hỏi của nhiều nhà thầu xây dựng. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Chi phí khi tính thuế TNDN đối với hóa đơn mua vật tư thiết bị và khối lượng xây lắp theo Công văn Số: 2834/TCT-DNL ngày 24 tháng 06 năm 2016 v/v: chính sách thuế GTGT.

Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật thuế giá trị gia tăng quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào như sau:

“1. Có hóa đơn giá trị gia tăng hợp pháp của hàng hóa, dịch vụ mua vào hoặc chứng từ nộp thuế giá trị gia tăng khâu nhập khẩu hoặc chứng từ nộp thuế GTGT thay cho phía nước ngoài theo hướng dẫn của Bộ Tài chính áp dụng đối với các tổ chức nước ngoài không có tư cách pháp nhân Việt Nam và cá nhân nước ngoài kinh doanh hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam.

2. Có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hàng hóa, dịch vụ mua vào (bao gồm cả hàng hóa nhập khẩu) từ hai mươi triệu đồng trở lên, trừ trường hợp tổng giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần theo hóa đơn dưới hai mươi triệu đồng theo giá đã có thuế GTGT.

4. Các trường hợp thanh toán không dùng tiền mặt khác để khấu trừ thuế GTGT đầu vào gồm:

c) Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán ủy quyền qua bên thứ ba thanh toán qua ngân hàng (bao gồm cả trường hợp bên bán yêu cầu bên mua thanh toán tiền qua ngân hàng cho bên thứ ba do bên bán chỉ định) thì việc thanh toán theo ủy quyền hoặc thanh toán cho bên thứ ba theo chỉ định của bên bán phải được quy định cụ thể trong hợp đồng dưới hình thức văn bản và bên thứ ba là một pháp nhân hoặc thể nhân đang hoạt động theo quy định của pháp luật.

Điểm b, c Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC, đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế như sau:

“b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

c) Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng”.

Theo báo cáo của NPC thì Tổng công ty có 26 đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc công ty mẹ hoạt động trên địa bàn Miền Bắc gồm 24 Công ty điện lực tỉnh, 02 Ban quản lý dự án và Công ty lưới điện cao thế miền Bắc. Hàng năm NPC có khối lượng đầu tư lớn nên thực hiện phân cấp cho các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc thực hiện các dự án đầu tư xây dựng lắp đặt và mua sắm vật tư thiết bị nhưng đối với các công trình, hạng mục đầu tư bằng nguồn vốn vay của các tổ chức tín dụng trong và ngoài nước, Tổng công ty phải trực tiếp ký hợp đồng tín dụng và việc giải ngân được Công ty thực hiện trực tiếp cho các nhà thầu.

Công văn số 1127/EVN NPC – TCKT của Tổng công ty Điện lực Miền Bắc (gọi tắt là NPC) và công văn số 455/CT-Ttra của Cục Thuế tỉnh Hà Nam đề nghị hướng dẫn khấu trừ thuế GTGT đầu vào và tính vào chi phí khi tính thuế TNDN đối với hóa đơn mua vật tư thiết bị và khối lượng xây lắp của Công ty Điện lực Hà Nam. Căn cứ quy định nêu trên và mô hình tổ chức hoạt động của NPC, Tổng cục Thuế hướng dẫn như sau:

Trường hợp NPC có hoạt động đầu tư lớn nên thực hiện ủy quyền, phân cấp cho các đơn vị trực thuộc hạch toán phụ thuộc ký hợp đồng với nhà thầu xây dựng lắp đặt, cung cấp vật tư thiết bị để thực hiện dự án đầu tư, NPC trực tiếp thanh toán cho nhà thầu bằng nguồn vốn vay của các ngân hàng, tổ chức tín dụng (thanh toán không dùng tiền mặt) nếu có các hồ sơ, chứng từ chứng minh việc ủy quyền, phân cấp của NPC và có hồ sơ, chứng từ chứng minh việc thanh toán cho giá trị, khối lượng công việc do nhà thầu thực hiện

=> Thì các đơn vị hạch toán phụ thuộc NPC được khấu trừ thuế GTGT và tính vào chi phí đối với giá trị hợp đồng đã thực hiện theo hóa đơn hợp pháp do nhà thầu cung cấp.

Đối với những hợp đồng mới, đề nghị Tổng công ty hướng dẫn các đơn vị trực thuộc bổ sung vào điều khoản thanh toán khi ký hợp đồng với nhà thầu quy định rõ nguồn vốn và hình thức thanh toán do Tổng công ty Điện lực Miền Bắc bố trí và thanh toán trực tiếp cho nhà thầu để các đơn vị trực thuộc thực hiện nghĩa vụ thuế đối với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO