Các quy định liên quan tới việc hoàn thuế GTGT

26/01/2018 656 lượt xem    

Làm thế nào để được Bộ tài chính xem xét tháo gỡ hoàn thuế GTGT? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Các quy định liên quan tới việc hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại Công văn số 880/TCT-KK  ngày 14 tháng 3 năm 2017, cụ thể như sau:

– Căn cứ khoản 6 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định:

“Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong tháng nào được kê khai khấu trừ khi xác định số thuế phải nộp của tháng đó. Trường hợp cơ sở kinh doanh phát hiện số thuế GTGT đầu vào khi kê khai, khấu trừ bị sót thì được kê khai, khấu trừ bổ sung trước khi cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở người nộp thuế.

– Căn cứ khoản 7 Điều 1 Luật số 31/2013/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế GTGT quy định khấu trừ, hoàn thuế:

“Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau ít nhất mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc ít nhất sau bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT chưa được khấu trừ mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế”.

– Căn cứ Khoản 3 Điều 1 Luật 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 quy định:

“3. Khoản 1 và khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau:

  1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo”.

– Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 209/NĐ-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định khấu trừ, hoàn thuế:

“Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nên có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo; trường hợp lũy kế sau mười hai tháng tính từ tháng đầu tiên hoặc sau bốn quý tính từ quý đầu tiên phát sinh số thuế GTGT chưa được khấu trừ mà vẫn còn số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế ”.

– Căn cứ Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định:

“1. Cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng (đối với trường hợp kê khai theo tháng) hoặc trong quý (đối với trường hợp kê khai theo quý) thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo”.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 1913/VPCP-ĐMDN ngày 02/3/2017 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty TNHH Thương mại XNK Việt Hàn (Số 68 Kim Mã, Ba Đình, Hà Nội) nêu tại văn bản số 15-2017/CV-VH ngày 27/2/2017 đề nghị xem xét tháo gỡ hoàn thuế GTGT; sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các quy định nêu trên và theo báo cáo tài chính, hồ sơ kê khai thuế của Công ty TNHH thương mại XNK Việt Hàn gửi Cơ quan thuế qua hệ thống ứng dụng Ngành thuế (iHTKK) thì số tiền chiết khấu thương mại là bằng 0 đồng. Công ty thực hiện mua thương mại nội địa mặt hàng điện tử, điện lạnh không thực hiện nhập khẩu hàng hóa có số thuế GTGT đầu vào của hàng hóa tồn kho đến tháng 6/2016 là 102,4 tỷ đồng.

Tại kỳ kê khai tháng 6/2016 và tháng 7/2016, Công ty không đề nghị hoàn thuế GTGT. Đến tháng 8/2016, Công ty đề nghị hoàn trên tờ khai thuế GTGT và lập Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước số tiền 78 tỷ đồng với lý do hoàn số thuế GTGT chưa khấu trừ hết luỹ kế 12 tháng của số thuế GTGT còn khấu trừ tại thời điểm trước 1/7/2016 (là thời điểm Luật 106/2016/QH13 có hiệu lực thi hành). Tuy nhiên, trong tháng 7 và tháng 8/2016, Công ty có thuế GTGT của hàng hóa bán ra là 38 tỷ đồng. Đồng thời, Công ty cũng mua hàng hóa với thuế GTGT đầu vào là 33,6 tỷ đồng. Từ tháng 7/2016 đến tháng 1/2017, Công ty có số thuế GTGT phát sinh của hàng hóa bán ra là 125,7 tỷ đồng; đồng thời Công ty cũng mua vào với số thuế GTGT đầu vào là 124 tỷ đồng. Như vậy, số thuế GTGT còn chưa khấu trừ hết của Công ty hàng tháng bản chất là thuế GTGT đầu vào của hàng mới mua dự trữ chưa bán ra. Số thuế GTGT chưa khấu trừ hết tại thời điểm 30/6/2016 của Công ty đến nay đã được khấu trừ hết với thuế GTGT đầu ra của hàng tồn kho khi Công ty bán hàng (Công ty TNHH thương mại XNK Việt Hàn không có hoạt động xuất khẩu hàng hóa).

Từ ngày 01/07/2016, theo quy định tại Khoản 3 Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016,Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ thì cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế nếu có số thuế GTGT đầu vào chưa được khấu trừ hết trong tháng hoặc trong quý thì được khấu trừ vào kỳ tiếp theo, không được hoàn thuế đối với trường hợp lũy kế âm liên tục 12 tháng hoặc 4 quý.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO