CÁC KHOẢN THU LĨNH VỰC ĐÀO TẠO NĂM HỌC 2019-2020

23/06/2021 459 lượt xem    

Số: 2715/UBND-KGVX
V/v: Triển khai thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020

CAC-KHOAN-THU-LINH-VUC-DAO-TAO-NAM-HOC-2019-2020
Các khoản thu, học phí

Kính gửi:

 • Sở Giáo dục và Đào tạo;
 • Sở Tài chính;
 • Trường Đại học Thủ đô Hà Nội;
 • Trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây;
 • UBND các quận, huyện, thị xã.

I. Đối với Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các quận, huyện, thị xã

1. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc theo phân cấp quản lý triển khai thực hiện các khoản thu năm học 2019-2020

Căn cứ Nghị định số 86/2015/NĐ-CP. Công tác thu học phí, các khoản thu khác năm học 2019-2020 đối với các cơ sở giáo dục và đào tạo trên địa bàn Thành phố tiếp tục thực hiện theo các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan quản lý đầu năm học. Đặc biệt do tác động, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, việc thực hiện các khoản thu đối với năm học 2019-2020 cụ thể, như sau:

1.1. Đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên công lập giảng dạy theo chương trình giáo dục đại trà

a) Về thu học phí

– Mức thu học phí: Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 06/2019/NQ-HĐND ngày 08/7/2019 của HĐND Thành phố quy định. Mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập của thành phố Hà Nội. Và mức thu học phí đối với Trường Trung cấp Kinh tế kỹ thuật Bắc Thăng Long, Trường Trung cấp Kỹ thuật Tin học Hà Nội năm học 2019-2020.

– Thời gian thu học phí:

+ Đối với cơ sở giáo dục phổ thông: Thời gian thu học phí là 8 tháng.

+ Đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên thu học phí theo số tháng thực học. Tối đa không quá 8 tháng.

b) Về các khoản thu khác Thực hiện theo quy định tại Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND ngày 22/11/2013. Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Điều 11 của Quy định ban hành. Và kèm theo Quyết định số 51/2013/QĐ-UBND. Đảm bảo nguyên tắc thu đủ, chi đủ, đúng mục đích, phù hợp với điều kiện kinh tế xã hội, thu nhập trên từng địa bàn. Các khoản thu khác gồm: Chăm sóc bán trú; học hai buổi/ngày; nước uống học sinh, cụ thể:

– Mức thu: Thực hiện theo mức thu đã được thỏa thuận với cha mẹ học sinh có sự thống nhất của BGH nhà trường và cơ quan quản lý cấp trên đầu năm học 2019-2020.

– Thời gian thực hiện các khoản thu khác: Thu theo thời gian học sinh học thực tế tại trường đảm bảo nguyên tắc thu đủ, chi đủ, đúng mục đích của khoản thu.

1.2. Đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao

Mức thu học phí, thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 17/7/2013. Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 06/12/2016 của HĐND Thành phố và các văn bản khác có liên quan. Việc tổ chức thu học phí đảm bảo theo nguyên tắc sau:

– Trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh. Nếu không tổ chức học trực tuyến thì sẽ không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ.

– Nếu tổ chức học trực tuyến thì căn cứ vào tình hình thực tế triển khai. Xác định mức thu tiền học trực tuyến theo nguyên tắc đảm bảo tính đủ chi phí. Được thống nhất với cha mẹ học sinh. Xin ý kiến cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (theo phân cấp quản lý).

– Tiền học trực tuyến và tiền học phí năm học 2019-2020. Cha mẹ học sinh phải nộp không vượt tổng số thu học phí cả năm học đã được nhà trường thông báo.

1.3. Đối với cơ sở giáo dục thí điểm thực hiện đề án chương trình đào tạo song bằng

Mức thu học phí: Thực hiện theo Quyết định số 3464/QĐ-UBND ngày 06/6/2017 của UBND thành phố Hà Nội. Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội. Quyết định số 2831/QĐ-UBND ngày 08/6/2018 của UBND thành phố Hà Nội .

– Tổ chức thu học phí đảm bảo nguyên tắc sau:

+ Trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh. Nếu không tổ chức học trực tuyến thì sẽ không được thu học phí.

+ Nếu tổ chức học trực tuyến. Căn cứ vào tình hình thực tế triển khai để xác định mức thu tiền học trực tuyến chương trình song bằng theo nguyên tắc đảm bảo tính đủ chi phí. Theo 04 nội dung chi quy định tại Đề án thí điểm chương trình đào tạo song bằng đã được phê duyệt). Được thống nhất với cha mẹ học sinh, xin ý kiến cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp (theo phân cấp quản lý) trước khi triển khai thực hiện.

+ Tiền học trực tuyến và tiền học phí chương trình song bằng năm học 2019-2020. Cha mẹ học sinh phải nộp không vượt tổng số thu học phí đã được nhà trường thông báo đầu năm học.

1.4. Đối với cơ sở giáo dục ngoài công lập

Trong thời gian học sinh nghỉ học để phòng tránh dịch bệnh. Nếu không tổ chức học trực tuyến thì sẽ không được thu học phí và các khoản thu hộ, chi hộ. Nếu đã thu thì sẽ thực hiện thanh toán bù trừ khi học sinh đi học trở lại. Và thanh quyết toán vào cuối năm học với phụ huynh học sinh. Nếu tổ chức học trực tuyến thì căn cứ vào tình hình thực tế triển khai. Các khoản chi phí cần phát sinh để triển khai các hoạt động tổ chức dạy, thời gian thực tế học trực tuyến, các nội dung truyền tải qua dạy học trực tuyến, tỷ lệ hoàn thành chương trình học… .

Để xác định mức thu hợp lý; mức thu phải được thỏa thuận thống nhất với phụ huynh học sinh trên nguyên tắc chia sẻ khó khăn chung giữa cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh. Không vượt quá mức thu, tổng thu cả năm học đã được cam kết, công khai từ đầu năm học. Có chính sách giảm mức thu phù hợp với điều kiện của học sinh. Trong đó đặc biệt lưu ý đối với học sinh thuộc diện đối tượng chính sách hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

2. Đối với chế độ miễn, giảm học phí năm học 2019-2020

Chỉ đạo các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố tiếp tục thực hiện chế độ miễn giảm học phí theo các văn bản quy định hiện hành của Trung ương và Thành phố. Thời gian thực hiện miễn, giảm học phí thực hiện như sau:

– Cơ sở giáo dục phổ thông công lập là 8 tháng.

– Cơ sở giáo dục mầm non công lập hay cơ sở giáo dục nghề nghiệp – giáo dục thường xuyên . Thực hiện theo số tháng thực nộp học phí tương ứng của cơ sở giáo dục nơi học sinh theo học. Tối đa không quá 8 tháng.

– Cơ sở giáo dục ngoài công lập theo số tháng thực nộp học phí tương ứng của cơ sở giáo dục nơi học sinh theo học. Tối đa không quá 9 tháng.

3. Thực hiện quản lý thu, chi các khoản thu theo đúng chế độ quy định

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc theo phân cấp quản lý thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo. Các điều kiện đảm bảo chất lượng, thu chi tài chính. Áp dụng theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 ban hành Quy chế thực hiện công khai. Thực hiện quản lý thu, chi các khoản thu theo đúng chế độ quy định.

4. Tập trung các nguồn lực để đảm bảo điều kiện cơ sở vật chất, trường lớp học cho năm học

Năm học 2020-2021 là năm đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018.

5. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi

 • Chủ trì phối hợp các Sở, ban ngành và các đơn vị có liên quan.
 • Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn.
 • Xử lý nghiêm đối với người đứng đầu cơ sở giáo dục và trách nhiệm cơ quan quản lý nhà nước. Về giáo dục trên địa bàn để xảy ra tình trạng thu sai quy định, lạm thu.
 • Chỉ đạo quán triệt Ban đại diện cha mẹ học sinh thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn quy định tại Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT.

II. Đối với Trường Đại học Thủ đô, Trường Cao đẳng sư phạm Hà Tây

1. Về mức thu học phí:

Thực hiện theo quy định tại Nghị quyết số 03/2016/NQ-HĐND quy định mức thu học phí đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông công lập năm học 2016- 2017. Và mức thu học phí đối với giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp công lập từ năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021 của thành phố Hà Nội.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 795/BGDĐT-GDĐH ngày 13/3/2020 triển khai công tác đào tạo từ xa ứng phó với dịch Covid-19. Công văn số 988/BGDĐT-GDĐH ngày 23/3/2020 về việc đảm bảo chất lượng đào tạo từ xa trong thời gian phòng chống dịch Covid-19. Để tính toán, thông báo công khai minh bạch. Thỏa thuận thu trên cơ sở triển khai thực tế công tác dạy học.

2. Về thời gian thu học phí: Không quá 10 tháng.

3.Thực hiện công khai

Thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục và đào tạo. Các điều kiện đảm bảo chất lượng, thu chi tài chính theo quy định tại Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT và các quy định hiện hành về chế độ công khai. Thực hiện quản lý thu, chi các khoản thu theo đúng chế độ quy định. UBND Thành phố yêu cầu các Sở, ban ngành và các đơn vị có liên quan nghiêm túc thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc.

Đề nghị các đơn vị phản ánh về Sở Giáo dục và Đào tạo. Để chủ trì cùng các đơn vị có liên quan thống nhất tham mưu, đề xuất báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định./.  

Chúc các bạn thành công!

Các bài viết có liên quan:

Mọi chi tiết xin liên hệ:

 • Hãng kiểm toán Calico
 • Địa chỉ: Tầng 29, Tòa Đông, Lotte Center Hà Nội,
 • Số 54 Liễu Giai, Phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP. Hà Nội
 • VPGD: Phòng 2302, Tháp B, Toà nhà The Light, đường Tố Hữu, Phường Trung Văn, Quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội.
 • Hotline: 0966.246.800
 • Email: calico.vn@gmail.com
 • Website: kiemtoancalico.com | www.calico.vn
Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO