Bài 8: Hướng dẫn kê khai tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT (Phần 2)

24/01/2019 714 lượt xem    

Bài 8: Hướng dẫn kê khai tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT (Phần 2)

1. Hướng dẫn lập Bảng phân bổ số thuế giá trị gia tăng phải nộp cho các địa phương nơi có công trình xây dựng, lắp đặt liên tỉnh – Mẫu số 01-7/GTGT :

1.1. Cột (1) – Chỉ tiêu Số thứ tự

– Cột (1), STT: UD hỗ trợ tự tăng khi thêm dòng

1.2. Cột (2) – Tên công trình

– Cột (2), Tên công trình: Nhập dạng text, tối đa 250 ký tự

1.3. Cột (3) – Doanh thu

– Cột (3), Doanh thu: Nhập dạng số, không âm

1.4. Cột (4) – Cơ quan thuế cấp Cục

– Cột (4), Cơ quan thuế quản lý cấp Cục

1.5. Cột (4) – Cơ quan thuế cấp chi Cục

– Cột (4), Cơ quan thuế quản lý cấp chi Cục

1.6. Cột (5) – Tỷ lệ phân bổ (%)

– Cột (5), Tỷ lệ phân bổ (%): Nhập dạng xx,xx%

1.7. Cột (6)- Số thuế giá trị gia tăng phải nộp

– Cột (6), Số thuế giá trị gia tăng phải nộp: Ứng dụng hỗ trợ tính (6) = (3) * (5) * 2%

1.8. Tổng giá trị Cột (6) – Số thuế giá trị gia tăng phải nộp

– Tổng giá trị Cột (6), Hỗ trợ tính tổng cột (6) = tổng các dòng chi tiết

 

2. Hướng dẫn lập bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh – Mẫu số 01-5/GTGT:

2.1. Cột (1): Chỉ tiêu “Số thứ tự”

NNT ghi thứ tự các chứng từ nộp thuế của hoạt động kinh doanh xây dựng, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh.

2.2. Cột (2): Chỉ tiêu “Số chứng từ nộp tiền thuế”

NNT căn cứ vào số chứng từ nộp thuế để ghi vào chỉ tiêu này.

2.3. Cột (3): Chỉ tiêu “Ngày nộp thuế”

NNT căn cứ vào ngày trên chứng từ nộp thuế để ghi vào chỉ tiêu này.

2.4. Cột (4): Chỉ tiêu “Nơi nộp tiền thuế (KBNN)”

NNT ghi tên của Kho bạc nhà nước nơi NNT nộp tiền thuế.

2.5. Cột (5): Chỉ tiêu “Cơ quan thuế quản lý hoạt động kinh xây dựng, kinh doanh vãng lai”

UD hỗ trợ tách ra thành 2 cột Cơ quan thuế quản lý cấp Cục và Cơ quan thuế quản lý cấp Chi Cục, khi in thì chỉ in ra Cơ quan thuế cấp chi Cục, chọn trong danh mục

2.6. Cột (6): Chỉ tiêu “Số tiền thuế đã nộp”

Chỉ tiêu “Số tiền thuế đã nộp (6)”:

NNT căn cứ vào số tiền trên chứng từ nộp thuế để ghi số liệu vào chỉ tiêu này.

Tổng số tiền đã nộp tại bảng kê này được đưa gộp chung vào chỉ tiêu [39] – Thuế GTGT đã nộp ở địa phương khác của hoạt động kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng, bất động sản ngoại tỉnh trên Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.

2.7. Chỉ tiêu “Tổng cộng”

Chỉ tiêu “Tổng cộng” là “Số tiền thuế đã nộp” của hoạt động kinh doanh xây dựng, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh.Số liệu tại dòng “Tổng cộng” của bảng kê này được sử dụng làm căn cứ để ghi vào chỉ tiêu [39] “Tổng số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh” của Tờ khai thuế GTGT mẫu số 01/GTGT.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO