Bài 19: Phụ lục chuyển lỗ SXKD hoặc từ chuyển quyền sử dụng đất

26/01/2019 628 lượt xem    

Bài 19: Phụ lục chuyển lỗ hoạt động sản xuất kinh doanh hoặc từ chuyển quyền sử dụng đất và quyền thuê đất – Mẫu số 03-2/TNDN

1. Cột (1) – Số thứ tự

Cột (1) – Số thứ tự: ghi số thứ tự theo từng dòng

2. Cột (2) – Năm phát sinh lỗ

Cột (2) – Năm phát sinh lỗ: ghi năm phát sinh lỗ, mỗi năm được ghi vào một dòng.

3. Cột (3) – Số lỗ phát sinh

Cột (3) – Số lỗ phát sinh: ghi tổng số tiền lỗ phát sinh tương ứng với từng năm đã kê khai tại cột (1).

4. Cột (4) – Số lỗ đã chuyển trong các kỳ tính thuế trước

Cột (4) – Số lỗ đã chuyển trong các kỳ tính thuế trước: ghi tổng số lỗ đã được chuyển trong các kỳ tính thuế trước của từng năm.

5. Cột (5) – Số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này

Cột (5) – Số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này: ghi số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế này của từng năm, xác định theo nguyên tắc đã trình bày ở trên và tổng số lỗ được chuyển trên dòng “Tổng cộng”của cột (5) không vượt quá thu nhập chịu thuế (chưa trừ chuyển lỗ) của doanh nghiệp sau khi đã trừ thu nhập miễn thuế trong kỳ.

6. Cột (6) – Số lỗ còn được chuyển sang các kỳ tính thuế sau

Cột (6) – Số lỗ còn được chuyển sang các kỳ tính thuế sau: ghi số lỗ còn được chuyển sang các kỳ tính thuế sau của từng năm. Số liệu của cột này được xác định như sau: (6) = (3)-(4)-(5)

Dòng “Tổng cộng”của cột (5) trong Phụ lục này xác định số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế và là số liệu để ghi vào Chỉ tiêu [C3a] trên Tờ khai quyết toán thuế TNDN.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO