Xử phạt vi phạm hành chính khi sử dụng hóa đơn đã hết giá trị sử dụng

22/01/2019 911 lượt xem    

Công văn số 135/TCT-CS

Xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hà Nội

Trả lời công văn số 66824/CT-TTHT ngày 11/10/2017 của Cục Thuế thành phố Hà Nội

Về xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định tại:

– Khoản 8, khoản 9 Điều 3 NĐ số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của CP về HĐ bán HH, cung ứng DV

– Khoản 4 Điều 1 NĐ số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/204 của CP sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 8 NĐ số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của CP về hóa đơn đặt in

– Khoản 5 Điều 38 NĐ số 109/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của CP về hành vi vi phạm quy định về sử dụng HĐ khi bán HH, DV

– Khoản 2 và khoản 4 Điều 11 TT số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của BTC về đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế

– Điểm b khoản 2 Điều 29 TT số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của BTC hướng dẫn hủy hoá đơn

– TT số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của BTC quy định chi tiết về xử phạt vi phạm hành chính về thuế

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty TNHH Vận tải đường bộ Trung Tín:

– Đã nhận được Thông báo của cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng đối với các số hóa đơn đặt in đã phát hành nhưng

– Chưa lập của Công ty TNHH Vận tải đường bộ Trung Tín và chuyển sang sử dụng hóa đơn mua của cơ quan thuế từ ngày 01/06/2016.

Công ty TNHH Vận tải đường bộ Trung Tín:

– Không hủy các hóa đơn đã hết giá trị sử dụng theo Thông báo của cơ quan thuế

– Tiếp tục sử dụng 118 số hóa đơn đã hết giá trị sử dụng từ ngày 20/06/2016 để giao cho khách hàng.

Như vậy, Công ty TNHH Vận tải đường bộ Trung Tín đã có hành vi sử dụng HĐ bất hợp pháp, bị xử phạt vi phạm hành chính về hóa đơn quy định tại NĐ số 1 09/20 1 3/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của CP

Trường hợp hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp của Công ty TNHH Vận tải đường bộ Trung Tín dẫn đến:

– Thiếu số tiền thuế phải nộ hoặc

– Tăng số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm:

+ Hành vi trốn thuế

+ Gian lận thuế

Công ty TNHH Vận tải đường bộ Trung Tín:

– Bị xử phạt vi phạm hành chính về HĐ

– Bị xử phạt vi phạm hành chính về thuế theo hướng dẫn tại TT số 166/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của BTC.”

Tổng cục Thuế có ý kiến để Cục Thuế thành phố Hà Nội được biết

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO