Xử lý các vướng mắc khi thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi giấy chứng nhận

15/03/2018 797 lượt xem    

Số: 2424/TCT-KK
V/v xử lý các vướng mắc khi thực hiện biện pháp cưỡng chế thu hồi

giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 880/CT-KK&KTT ngày 11/5/2015 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk về việc vướng mắc trong quá trình quản lý thuế. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ khoản 31 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế quy định về cưỡng chế bằng biện pháp thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề;

Căn cứ khoản 3 Điều 21 Nghị định số 129/2013/NĐ-CP ngày 16/10/2013; về thẩm quyền quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Căn cứ khoản 4 Điều 16 Thông tư số 215/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính; hướng dẫn về cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế;

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 10 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính; hướng dẫn về nguyên tắc khai thuế, tính thuế;

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 15 Thông tư số 80/2012/TT-BTC ngày 22/5/2012 của Bộ Tài chính; quy định về hồ sơ, thủ tục chấm dứt hiệu lực mã số thuế đối với đơn vị trực thuộc;

Căn cứ các hướng dẫn nêu trên, trường hợp doanh nghiệp bị cơ quan thuế thực hiện biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế theo quy định:

  • Tại điểm g Khoản 1, Điều 93, Luật Quản lý thuế;
  • Khoản 26, Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế

“Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy phép thành lập và hoạt động, giấy phép hành nghề” và cơ quan đăng ký kinh doanh đã tiếp nhận thông tin, đồng thời ghi chú cảnh báo thông tin trên Hệ thống thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia nhưng chưa ban hành Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì doanh nghiệp vẫn phải kê khai thuế theo quy định.

Trường hợp doanh nghiệp là đơn vị chủ quản bị cơ quan thuế thực hiện biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế nêu trên thì các đơn vị trực thuộc cũng bị thay đổi trạng thái mã số thuế tương ứng theo trạng thái mã số thuế của đơn vị chủ quản.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk biết và thực hiện./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO