Xử lý khi hóa đơn đã lập giao người mua, đã kê thuế, sau đó trả lại hàng

19/06/2019 897 lượt xem    

Công văn Số: 1713/TCTCS
V/v chính sách thuế

 

Kính gửi: Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Dân
(Địa chỉ: 134 Tố Hữu, P. Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, TP Đà Nng)

TCT nhận được công văn số 2366/VPCP-ĐMDN ngày 26/3/2019 của Văn phòng Chính phủ chuyển kiến nghị của Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Dân về:

Việc xuất hóa đơn khi bệnh viện trả lại hàng. Về kiến nghị của Công ty, TCT có ý kiến như sau:

Tại khoản 3, khoản 4 Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“3. Trường hợp hóa đơn đã lập và giao cho người mua, đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ, người bán và người mua đã kê khai thuế, sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải:

+ Lập biên bản

+ Có thỏa thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót

+ người bán lập hóa đơn điều chỉnh sai sót.

Hóa đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng:

+ Hàng hóa

+ Giá bán

+ Thuế suất thuế giá trị gia tăng…,

+ Tiền thuế giá trị gia tăng cho hóa đơn số…,

+ Tý hiệu…

Căn cứ vào hóa đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh:

+ Doanh số mua, bán

+ Thuế đầu ra, đầu vào.

Hóa đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).

4. Hướng dẫn xử lý đối với hóa đơn đã lập trong một số trường hợp cụ thể thực hiện theo Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư này.”

Tại điểm 2.8 Phụ lục 4 ban hành kèm theo Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ như sau:

“2.8. Tổ chức, cá nhân mua hàng hóa, người bán đã xuất hóa đơn, người mua đã nhận hàng, nhưng sau đó người mua phát hiện hàng hóa không đúng quy cách, chất lượng phải trả lại toàn bộ hay một phần hàng hóa, khi xuất hàng trả lại cho người bán, cơ sở phải lập hóa đơn, trên hóa đơn ghi rõ hàng hóa trả lại người bán do không đúng quy cách, chất lượng, tiền thuế GTGT (nếu có).

Trường hợp người mua là đối tượng không có hóa đơn, khi trả lại hàng hóa, bên mua và bên bán phải lập biên bản ghi rõ loại hàng hóa, số lượng, giá trị hàng trả lại theo giá không có thuế GTGT, tiền thuế GTGT theo hóa đơn bán hàng (số ký hiệu, ngày, tháng của hóa đơn), lý do trả hàng và bên bán thu hồi hóa đơn đã lập.”

Ngày 23/12/2015, Bộ Tài chính đã có công văn số 19145 /BTC-TCT hướng dẫn về sử dụng hóa đơn đối với hoạt động khám chữa bệnh của cơ sở y tế công lập. Theo đó, từ ngày 01/6/2016, các cơ sở y tế công lập khi thực hiện cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh thì sử dụng hóa đơn theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17/1/2014 của Chính phủ và Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính.

Về nội dung này, ngày 25/01/2017 TCT đã có công văn số 336/TCT-CS hướng dẫn Công ty CP Dược liệu TW2 (bản photocopy kèm theo)

Căn cứ các quy định, hướng dẫn nêu trên, đề nghị Công ty trình bày rõ lý do tại sao Bệnh viện chỉ có nhu cầu sử dụng 02 sản phẩm nhưng Công ty lại xuất cho Bệnh viện 03 sản phẩm và sẽ trả lại 01 sản phẩm, kèm theo hồ sơ, tài liệu cụ thể và liên hệ với Cục Thuế thành phố Đà Nng để được hướng dẫn thực hiện.

TCT có ý kiến để Công ty cổ phần Dược phẩm Minh Dân được biết.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO