Xử lý hoàn thuế GTGT dự án đầu tư

31/01/2018 664 lượt xem    

Để một dự án đầu tư được hoàn thuế cần có những điều kiện nào? Việc hoàn thuế GTGT dự án đầu tư được thực hiện như thế nào?Bài viết sau sẽ giải đáp thắc mắc trên theo hướng dẫn tại công văn 1655/TCT-KK ngày 26 tháng 4 năm 2017

Căn cứ hướng dẫn tại khoản 3 Điều 18 và Khoản 1 Điều 19 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư.

Khoản 3 Điều 18

Cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) cùng tỉnh, thành phố, đang trong giai đoạn đầu tư thì cơ sở kinh doanh thực hiện kê khai riêng đối với dự án đầu tư và phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện. Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới mà chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.
Trường hợp trong kỳ kê khai, cơ sở kinh doanh có số thuế GTGT đầu vào của hoạt động sản xuất kinh doanh chưa được khấu trừ hết và số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới thì cơ sở kinh doanh được hoàn thuế theo hướng dẫn tại khoản 1 và khoản 3 Điều này theo quy định.

Ví dụ:

Công ty A có trụ sở chính tại Hà Nội, tháng 3/2014, Công ty có dự án đầu tư mới tại Hà Nội, dự án đang trong giai đoạn đầu tư, Công ty A thực hiện kê khai riêng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư này. Tháng 4/2014 số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư là 500 triệu đồng; số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh mà Công ty đang thực hiện là 900 triệu đồng. Công ty A phải bù trừ 500 triệu đồng thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số thuế phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện (900 triệu đồng), vậy số thuế GTGT mà Công ty A còn phải nộp trong kỳ tính thuế tháng 4/2014 là 400 triệu đồng.

Khoản 1 Điều 19

Trường hợp cơ sở kinh doanh đang hoạt động thuộc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới (trừ dự án đầu tư xây dựng nhà để bán) tại địa bàn tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác với tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính, đang trong giai đoạn đầu tư chưa đi vào hoạt động, chưa đăng ký kinh doanh, chưa đăng ký thuế thì cơ sở kinh doanh lập hồ sơ khai thuế riêng cho dự án đầu tư đồng thời phải kết chuyển thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư để bù trừ với việc kê khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện.

Số thuế GTGT được kết chuyển của dự án đầu tư tối đa bằng số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ của cơ sở kinh doanh.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT cho dự án đầu tư.

Sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư mới chưa được khấu trừ hết nhỏ hơn 300 triệu đồng thì kết chuyển vào số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư của kỳ kê khai tiếp theo.

Điều kiện và thủ tục hoàn thuế GTGT

Các cơ sở kinh doanh, tổ chức thuộc đối tượng được hoàn thuế GTGT theo hướng dẫn tại điểm 1, 2, 3, 4, 5 Điều 18 Thông tư này phải là cơ sở kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khấu trừ, đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy phép đầu tư (giấy phép hành nghề) hoặc quyết định thành lập của cơ quan có thẩm quyền, có con dấu theo đúng quy định của pháp luật, lập và lưu giữ sổ kế toán, chứng từ kế toán theo quy định của pháp luật về kế toán; có tài khoản tiền gửi tại ngân hàng theo mã số thuế của cơ sở kinh doanh.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 258/CV- Cty ngày 02/02/2017, công văn số 270/CV- Cty ngày 03/04/2017, công văn số 271/CV- Cty ngày 04/04/2017 của Công ty cổ phần xi măng Tràng An và công văn số 542/CT-QLN ngày 3/3/2017 của Cục Thuế tỉnh Hà Nam về việc hoàn thuế GTGT của Công ty cổ phần xi măng Tràng An. Về việc này, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ Quyết định số 787/QĐ-UBND ngày 29/6/2011 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư và thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đã cấp cho Công ty cổ phần xi măng Tràng An.

Căn cứ văn bản số 1115/UBND-CT ngày 01/7/2013 của UBND tỉnh Hà Nam chấp thuận đầu tư dự án Nhà máy sản xuất vôi công nghiệp tại xã Thanh Nghi, huyện Thanh Liêm.

Về việc xử lý thuế giá trị gia tăng từ dự án đầu tư của Công ty cổ phần xi măng Tràng An, Tổng cục Thuế đã có công văn số 2896/TCT-KK ngày 28/6/2016 và công văn số 4203/TCT-KK ngày 15/09/2016, theo đó:

1. Công ty Cổ phần xi măng, Tràng An được kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào của tài sản cùng với số thuế giá trị gia tăng của hoạt động sản xuất kinh doanh.

2. Số thuế giá trị gia tăng, Công, ty cổ phần xi măng Tràng An đã hoàn trong thời gian thực hiện dự án xi măng, không được xác định là đủ điều kiện hoàn thuế giá trị gia tăng, đối với dự án vôi. Công ty cổ phần xi măng Tràng An phải nộp số tiền thuế GTGT đã được hoàn của hàng hoá, dịch vụ sử dụng cho đầu tư xây dựng Nhà máy xi măng Tràng An theo Quyết định thu hồi hoàn số 787/QĐ-CT ngày 29/2/2012 của Cục thuế tỉnh Hà Nam và nộp tiền chậm nộp thu hồi hoàn theo đúng quy định.

3. Cục Thuế tỉnh Hà Nam căn cứ vào quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế giá trị gia tăng, phối hợp với Công ty Cổ phần xi măng Tràng An để xác định số thuế giá trị gia tăng đầu vào đủ điều kiện được khấu trừ của dự án nhà máy sản xuất vôi công nghiệp kê khai cùng với số thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO