Xử lý đối với trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hết giá trị sử dụng đối với các số hóa đơn của cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh

24/03/2018 687 lượt xem    

Mục lục bài viết

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về việc xử lý đối với trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hết giá trị sử dụng đối với các số hóa đơn của cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh không thông báo với cơ quan thuế và cơ sở kinh doanh đã đến cơ quan thuế khai báo lại

(Căn cứ vào công văn 4459/TCT-CS ngày 27/10/2015)

Tại khoản 1 Điều 11 TT 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của BTC hướng dẫn đối tượng mua hóa đơn của cơ quan thuế gồm có:

Doanh nghiệp đang sử dụng hóa đơn tự in, đặt in thuộc loại rủi ro cao về thuế.

Tại khoản 2 Điều 11 TT 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của BTC hướng dẫn các dấu hiệu của doanh nghiệp thuộc loại rủi ro cao về thuế.

Tại khoản 2 Điều 21 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ quan thuế quản lý trực tiếp có trách nhiệm thông báo hết giá trị sử dụng của các hóa đơn sau:

– Hóa đơn chưa lập mà tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh bỏ trốn khỏi địa chỉ kinh doanh mà không thông báo với cơ quan thuế;

– Hóa đơn chưa lập của tổ chức, hộ, cá nhân tự ý ngừng kinh doanh nhưng không thông báo với cơ quan thuế;

Tại điểm b khoản 2 Điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn các trường hợp hủy hoá đơn như sau:

Tổ chức, hộ, cá nhân có hoá đơn không tiếp tục sử dụng phải thực hiện huỷ hoá đơn. Thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là ba mươi (30) ngày, kể từ ngày thông báo với cơ quan thuế. Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hóa đơn hết giá trị sử dụng (trừ trường hợp thông báo do thực hiện biện pháp cưỡng chế nợ thuế), tổ chức, hộ, cá nhân phải hủy hóa đơn, thời hạn huỷ hoá đơn chậm nhất là mười (10) ngày kể từ ngày cơ quan thuế thông báo hết giá trị sử dụng hoặc từ ngày tìm lại được hoá đơn đã mất.

Trả lời công văn số 4673/CT-HCQTTVAC ngày 13/07/2015 của Cục thuế tỉnh Đồng Nai, công văn số 3422/CT-HCQTTVAC ngày 10/06/2015 của Cục Thuế tỉnh Kon Tum, công văn số 1816/CT-KKT ngày 07/07/2015 của Cục thuế tỉnh Ninh Thuận về xử lý đối với trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hết giá trị sử dụng đối với các số hóa đơn của cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh không thông báo với cơ quan thuế và cơ sở kinh doanh đã đến cơ quan thuế khai báo lại. Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ các hướng dẫn trên, trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hết giá trị sử dụng đối với các số hóa đơn chưa lập của cơ sở kinh doanh bỏ khỏi địa chỉ kinh doanh mà không thông báo với cơ quan thuế, sau đó cơ sở kinh doanh đến cơ quan thuế khai báo lại, nếu cơ sở kinh doanh thuộc danh sách cơ sở kinh doanh rủi ro cao về thuế ban hành kèm theo quyết định của Cục trưởng Cục Thuế thì cơ sở kinh doanh thực hiện việc hủy số hóa đơn này theo hướng dẫn tại điểm b khoản 2 Điều 29 Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/03/2014 của Bộ Tài chính và thực hiện mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định.

Trường hợp cơ quan thuế đã thông báo hết giá trị sử dụng đối với các số hóa đơn chưa lập của cơ sở kinh doanh bỏ địa chỉ kinh doanh mà không thông báo với cơ quan thuế, sau đó cơ sở kinh doanh đến cơ quan thuế khai báo lại, nếu cơ sở kinh doanh không thuộc danh sách cơ sở kinh doanh rủi ro cao về thuế thì thống nhất với ý kiến xử lý của Cục Thuế về việc ra thông báo khôi phục hóa đơn tiếp tục có giá trị sử dụng như trường hợp thông báo khôi phục hóa đơn của cơ sở kinh doanh bị cưỡng chế nợ thuế nhưng đã nộp đủ số tiền thuế nợ, tiền phạt, tiền chậm nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO