Xử lý ghi hoá đơn thuế GTGT thấp hơn thuế suất đã được quy định

02/03/2018 704 lượt xem    

Công văn Số: 87/TCT-CS
V/v thuế GTGT.

 

Kính gửi:

– Cục Thuế tỉnh Đồng Tháp;
– Công ty cổ phần Thức ăn Thuỷ sản Hùng Vương Tây Nam.
(Đ/c: Lô II-5, II-6 và II-7 Khu C Mở rộng KCN Sa Đéc, Đồng Tháp)

 

TCT nhận được công văn số 51/2014/CV-TN ngày 23/9/2014 của Công ty cổ phần Thức ăn Thuỷ sản Hùng Vượng Tây Nam v/v hỗ trợ trả lời chính sách. Về vấn đề này, TCT có ý kiến như sau:

Căn cứ Điều 11 Thông tư số 06/2012/TT-BTC ngày 11/01/2012 của BTC hướng dẫn thi hành Luật Thuế GTGT, hướng dẫn thi hành NĐ số 123/2008/NĐ-CP ngày 8/12/2008 và NĐ số 121/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính phủ, có quy định:

“Điều 11 Thuế suất 10%

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hoá; dịch vụ không được quy định tại Điều 4, Điều 9 và Diều 10 Thông tư này

…”

Theo quy định trên, thuế suất thuế GTGT đối với lĩnh vực : “Cung cấp hơi nước cho sản xuất” được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%.

Căn cứ Khoản 3 Điều 18, TT số 64/2013/TT-BTC ngày 15/5/2013 của BTC hướng dẫn thi hành NĐ số 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 của Chính phủ quy định về

Hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thì:

“3. Trường hợp hóa đơn:

+ Đã lập và giao cho người mua

+ Đã giao hàng hóa, cung ứng dịch vụ

+ Người bán và người mua đã kê khai thuế

Sau đó phát hiện sai sót thì người bán và người mua phải lập biên bản hoặc có thoả thuận bằng văn bản ghi rõ sai sót, đồng thời người bán lập hoá đơn điều chỉnh sai sót. Hoá đơn ghi rõ điều chỉnh (tăng, giảm) số lượng hàng hoá, giá bán, thuế suất thuế GTGT. . , tiền thuế GTGT cho hoá đơn số. . , ký hiệu . . . Căn cứ vào hoá đơn điều chỉnh, người bán và người mua kê khai điều chỉnh doanh số mua, bán, thuế đầu ra, đầu vào. Hoá đơn điều chỉnh không được ghi số âm (-).”

Căn cứ quy định nêu trên, trường hợp Công ty TNHH Panga Đồng Bằng ghi hoá đơn có thuế suất thuế GTGT thấp hơn thuế suất đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT (thuế suất thuế GTGT đối với lĩnh vực: “Cung cấp hơi cho sản xuất” được áp dụng thuế suất thuế GTGT là 10%) và đã kê khai, nộp thuế GTGT theo thuế suất thuế GTGT quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật về thuế GTGT 10%).

Chi cục Thuế Quận Ninh Kiều đã ra Quyết định số 39/QĐ-CCT ngày 21/1/2014 truy thu thêm 5% phần thuế GTGT của hơi nước từ tháng 7/2010 đến tháng 12/2012 đối với Công ty TNHH Panga Đồng Bằng và xử phạt vi phạm pháp luật về thuế: Phạt 10% tính trên số tiền thuế GTGT-TNDN khai sai và phạt chậm nộp tiền thuế GTGT.

Công ty CP Thức ăn Thuỷ sản Hùng Vương Tây Nam và Công ty TNHH Panga Đồng Bằng đã lập Biên bản điều chỉnh bổ sung thuế suất 5%-10% và xuất hoá đơn số 0000089 điều chỉnh tăng thêm 5% tiền thuế GTGT cho các hoá đơn đã xuất cho Công ty CP Thức ăn Thuỷ sản Hùng Vương Tây Nam từ tháng 7/2010 đến tháng 12/2012 và Công ty CP Thức ăn Thuỷ sản Hùng Vương Tây Nam đã thanh toán qua Ngân hàng cho Công TNHH Panga Đồng Bằng toàn bộ số tiền thuế GTGT đã điều chỉnh.

Công ty Panga Đồng Bằng đã nộp khoản tiền thuế GTGT điều chỉnh tăng thêm vào Ngân sách Nhà nước thì đối với các hoá đơn hoá đơn điều chỉnh thuế suất thuế GTGT mặt hàng hơi nước từ 5% lên 10% nêu trên, thì chấp thuận việc người mua là Công ty cổ phần Thuỷ sản thức ăn gia súc Hùng Vương Tây Nam được kê khai, khấu trừ bổ sung số tiền thuế GTGT của Tờ hoá đơn nêu trên vào các kỳ thuế tiếp theo của năm 2014.

TCT trả lời Cục Thuế và Công ty được biết

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO