Xóa nợ tiền thuế, phạt trước 01/7/2007 theo Thông tư 179/2013/tt-btc 

07/03/2018 607 lượt xem    

Khoản tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 còn nợ tính đến ngày 06/11/2014 của 167 hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 179/2013/TT-BTC đã được Chính phủ quyết định xử lý xóa nợ ra sao? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Nghị định số 992/QĐ-TCT, ngày 04 tháng 06 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Căn cứ quy định của pháp luật thuế hiện hành;

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế;

Căn cứ Quyết định số 115/2009/QĐ-TTg ngày 28/9/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Thuế trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ quy định tại Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/7/2007;

Căn cứ đề nghị của Cục Thuế tỉnh Hậu Giang tại công văn số 2267/CT-QLN ngày 06/11/2014 và hồ sơ kèm theo;

 

Chính phủ đã tiếp nhận đề nghị của Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và cưỡng chế nợ thuế. Chính phủ ban hành quyết định như sau:

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

Xóa khoản tiền thuế, tiền phạt phát sinh trước ngày 01/7/2007 còn nợ tính đến ngày 06/11/2014 của 167 hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại:

 Khoản 1, Điều 3 Thông tư số 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ Tài chính (có bảng tổng hợp danh sách theo biểu số 08a kèm theo) do Chi cục Thuế huyện Châu Thành thuộc Cục Thuế tỉnh Hậu Giang quản lý với số tiền là 281.592.985 đồng (hai trăm tám mươi mốt triệu, năm trăm chín mươi hai nghìn, chín trăm tám mươi lăm đồng)

Trong đó:

Thuế giá trị gia tăng: 173.516.650 đồng
– Thuế môn bài: 16.030.000 đồng
– Phạt chậm nộp: 92.046.335 đồng

167 hộ gia đình, cá nhân được xóa khoản tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp phát sinh trên số thuế được xóa (nêu trên).

Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hậu Giang chịu trách nhiệm tính chính xác của số liệu trên hồ sơ.

Điều 2. 

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Các hộ gia đình, cá nhân có tên trong danh sách ở Điều 1; Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Châu Thành, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Hậu Giang, Vụ trưởng Vụ Quản lý nợ và CCNT và Chánh Văn phòng Tổng cục Thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO