Xóa nợ tiền phạt phát sinh trước ngày 01/07/2017 đối với Công ty Cổ phần xây dựng Miền Đông

09/03/2018 545 lượt xem    

Hướng dẫn về vấn đề xóa nợ tiền phạt phát sinh trước ngày 01/07/2017 đối với Công ty Cổ phần xây dựng Miền Đông căn cứ vào công văn 309/QĐ-TCT ngày 13/02/2015

Căn cứ pháp lí

Căn cứ vào quy định của pháp luật thuế hiện hành

Căn cứ Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật quản lí thuế và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật quản lí thuế

Căn cứ quyết định số 15/2009/QĐ-TTg ngày 28/09/2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục thuế trực thuộc Bộ tài chính

Căn cứ quy định tại Thông tư 179/2013/TT-BTC ngày 02/12/2013 của Bộ tài chính hướng dẫn xóa nợ tiền thuế, tiền phạt không có khả năng thu hồi phát sinh trước ngày 01/07/2007

Căn cứ Đề nghị của Tổng cục thuế Thành phố Hải Phòng tại công văn 2453/TCT-DNL ngày 31/12/2014 và hồ sơ kèm theo

Theo đề nghị của Vụ trưởng vụ quản lí nợ và CCNT

Quyết định

Điều 1: Xóa khoản tiền phạt phát sinh trước ngày 01/07/2007 còn nợ tính đến ngày 31/12/2014 của Công ty Cổ phần xây dựng Miền Đông là doanh nghiệp Nhà nước thực hiện chuyển đổi sở hữu theo hình thức giao doanh nghiệp cjo tập thể người lao động với số tiền là 228.764.419 đông

Cục thuế Hải Phòng chịu trách nhiệm tính chính xác của số liệu trên hồ sơ

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày kí. Giám đốc công ty Cổ phần xây dựng Miền Đông, Cục trưởng cục thuế TP. Hải Phòng, Vụ trưởng Vụ quản lí nợ và CCNT, Chánh văn phòng tổng cục thuế chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO