Xác định thời gian hưởng thuế suất ưu đãi thuế TNDN

31/01/2018 741 lượt xem    

Ngày nay rất nhiều doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong Xác định mốc thời gian hưởng ưu đãi thuế suất thuế TNDN vì chưa nắm rõ được các quy định của pháp luật. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Xác định mốc thời gian hưởng ưu đãi thuế suất thuế TNDN theo Công văn Số: 1065/TCT-CS ngày 17 tháng 03 năm 2016 v/v chính sách thuế TNDN.

DN được ưu đãi thuế TNDN nếu thực hiện tốt các quy định tại Khoản 12 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế TNDN. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, DN phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động SXKD được hưởng ưu đãi thuế TNDN (bao gồm mức thuế suất ưu đãi hoặc miễn thuế, giảm thuế).

TH có khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ không thể hạch toán riêng được thì khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ đó xác định theo tỷ lệ giữa chi phí được trừ hoặc doanh thu của hoạt động SXKD hưởng ưu đãi thuế trên tổng chi phí được trừ hoặc doanh thu của DN.

Thứ hai, không áp dụng ưu đãi thuế TNDN quy định tại Khoản 1, Khoản 4 Điều 4 và Điều 15, Điều 16 Nghị định này và không áp dụng thuế suất 20% quy định tại Khoản 2 Điều 10 Nghị định này đối với các khoản thu nhập sau:

Một là, thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng BĐS (trừ thu nhập từ đầu tư KD nhà ở xã hội quy định tại Điểm d Khoản 2 Điều 15 NĐ này); thu nhập từ chuyển nhượng DAĐT, quyền tham gia DAĐT, thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động SXKD ở ngoài Việt Nam.

Hai là, thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu khí; TN quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản;

Công văn số 27/2016/CV-Sta ngày 22/01/2016 của Công ty TNHH Liên doanh Stada-Việt Nam (Công ty) về việc xác định mc thời gian hưởng ưu đãi thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp. Tại công văn của Công ty có trình bày như sau:

Công ty được thành lập theo Giấy phép đầu tư số 2271/GP do Bộ KH&ĐT cấp ngày 04/09/2002. Thực tế, Công ty chưa có bất cứ hoạt động sản xuất kinh doanh nào từ tháng 9/2002 đến tháng 12/2002 (đính kèm biên bản quyết toán thuế năm 2002 theo Quyết định s 6305/QĐ-CT-ĐTNN ngày 07/07/2003 của Cục trưởng Cục Thuế TP H Chí Minh về việc kiểm tra quyết toán thuế của Công ty Liên doanh Stada-Việt Nam).

Từ tháng 01/2003, Công ty mới bắt đầu sản xuất kinh doanh và năm 2003 là năm đu tiên Công ty có doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh (đính kèm biên bản quyết toán năm 2003 theo Quyết định số 3354/QĐ-CT ngày 04/08/2004 của Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh về việc kiểm tra quyết toán thuế của Công ty Liên doanh Stada-Việt Nam).

Theo Điều 5 của Giấy phép đầu tư số 2271/GP, Công ty được hưởng thuế suất thuế TNDN bằng 15% LN thu được trong 12 năm (kể từ khi dự án bắt đầu hoạt động SXKD) và bằng 25% trong những năm tiếp theo.

Công ty kiến nghị để tránh gây thiệt hại cho DN, năm đầu tiên Công ty hoạt động SXKD là 2003 nên thời gian hưởng thuế suất ưu đãi 15% theo giấy phép đầu tư là từ năm 2003 đến hết năm 2014.

Tài liệu gửi kèm theo: CV số 27/2016/CV-Sta ngày 22/01/2016 của Công ty TNHH Liên doanh Stada-Việt Nam và các tài liệu đính kèm công văn.

Theo trình bày của Công ty nêu trên, đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh căn cứ quy định tại các văn bản QPPLvà tình hình thực tế tại Công ty TNHH Liên doanh Stada-Việt Nam để trả lời vướng mắc của Công ty; đảm bảo phù hợp quy định đồng thời báo cáo kết quả xử lý về Tổng cục Thuế.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO