Xác định tính hợp pháp của bộ chứng từ và chi phí khống chế

26/02/2018 650 lượt xem    

Đối với trường hợp Công ty TNHH hướng dẫn viên du lịch Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2009 đến tháng 3/2012 thanh toán tiền dịch vụ quảng cáo từ khóa Google qua thẻ tín dụng mang tên cá nhân thì phải xác định chi phí hợp lí ra sao để được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn các quy định về việc Xác định tính hợp pháp của bộ chứng từ chi trả cho Google và chi phí khống chế theo hướng dẫn tại Công văn số 593/TCT-CC ngày 16 tháng 02 năm 2016, cụ thể như sau:

  1. Về việc xác định tính hợp pháp của bộ chứng từ chi trả cho Google

– Tại Khoản 1 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008; Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính quy định các khoản chi được trừ và không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

“Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

a) Khoản chthực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

b) Khoản chcó đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật”.

– Công văn số 3819/TCT-CS ngày 06/09/2014 của Tổng cục Thuế về chính sách thuế TNDN.

                Căn cứ vào các quy định trên, trường hợp Công ty TNHH hướng dẫn viên du lịch Việt Nam trong giai đoạn từ năm 2009 đến tháng 3/2012 thanh toán tiền dịch vụ quảng cáo từ khóa Google qua thẻ tín dụng mang tên cá nhân thì đề nghị Cục Thuế TP.Hà Nội kiểm tra nếu đáp ứng đủ các điều kiện tương tự như hướng dẫn tại công văn số 3819/TCT-CS ngày 06/09/2014 thì được chấp nhận là chi phí hợp lý được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

  1. Về việc xác định chi phí khống chế theo quy định

Tại Điều 117, khoản 1 Điều 118 và Điều 120 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 ngày 14/6/2005 quy định:

“Điều 117. Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ

                Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ là hoạt động xúc  tiến thương mại của thương nhân dùng hàng hóa, dịch vụ và tài liệu về hàng hóa, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về hàng hóa, dịch vụ đó.

Điều 118. Quyền trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ

  1. Thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân Việt Nam, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam có quyền trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ; lựa chọn các hình thức trưng bày, giới thiệu phù hợp; tự mình tổ chức hoặc thuê thương nhân kinh doanh dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ để trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ của mình.

Điều 120. Các hình thức trình bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ

  1. Mở phòng trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ.
  2. Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ tại các trung tâm thương mại hoặc trong các hoạt động giải trí, thể thao, văn hóa, nghệ thuật.
  3. Tổ chức hội nghị, hội thảo có trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ.
  4. Trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trên Internet và các hình thức khác theo quy định của pháp luật.

– Điểm 2.19 khoản 2 Mục IV Phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008; điểm 2.19 khoản 2 Điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính quy định:

“2.19 Phn chi vượt quá 10% tng s chđược trừ, bao gồm:

                Chquảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới; chi tiếp tân, khánh tiết, hội nghị; chi hỗ trợ tiếp thị, chhỗ trợ chi phí, chiết khấu thanh toán; chbáo biếu, báo tặng của cơ quan báo chí liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất, kinh doanh...

Các khoản chquảng cáo, tiếp thị, khuyến mại, hoa hồng môi giới bị khng chế nêu trên không bao gồm:

– Các khoản chphát sinh trong nước hoặc ngoài nước (nếu có) như:

                Chi phí nghiên cứu thị trường: thăm dò, khảo sát, phỏng vn, thu thập, phân tích và đánh giá thông tin; chphí phát triển và hỗ trợ nghiên cứu thị trường; chi phí thuê tư vn thực hiện công việc nghiên cứu, phát trin và hỗ trợ nghiên cứu thị trường; Chi phí trưng bày, giới thiệu sản phm và tổ chức hội chợtrin lãm, thương mại: chi phí mở phòng hoặc gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phm; chi phí thuê không gian để trưng bày, giới thiệu sản phm; chi phí vật liệu, công cụ hỗ trợ trưng bày, giới thiệu sản phẩm; chi phí vận chuyển sản phm trưng bày, giới thiệu”.

                Tổng cục Thuế nhận được công văn số 35974/CT-TTr1 ngày 11/6/2015, công văn số 79080/CT-TTrngày 10/12/2015 của Cục Thuế TP Hà Nội vướng mắc về chính sách thuế đối vi Công ty TNHH HDV du lịch Việt Nam (sau đây gọi là Công ty), về vấn đề này, Tổng cục Thuế hướng dẫn Cục Thuế như sau:

Căn cứ vào các quy định trên, nếu chi phí mua từ khóa Google của Công ty TNHH hướng dẫn viên du lịch Việt Nam thuộc chi phí trưng bày, giới thiệu sản phẩm theo quy định của Luật Thương mại năm 2005 và không thuộc chi phí quảng cáo bị khống chế theo quy định pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp thì Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn Công ty TNHH hướng dẫn viên du lịch Việt Nam thực hiện theo đúng quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật đã được trích dẫn tại văn bản này./.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO