Xác định thuế GTGT và thuế TNDN từ chuyển nhượng dự án

27/02/2018 789 lượt xem    

Công văn 5414/TCT-CS 

Về thuế GTGT

Theo hướng dẫn tại Điểm d  Khoản 8 Điều 4 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn về đối tượng không chịu thuế GTGT:

Chuyển nhượng vốn bao gồm việc chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ số vốn đầu tư vào tổ chức kinh tế khác (không phân biệt có thành lập hay không thành lập pháp nhân mới ), chuyển nhượng chứng khoán , chuyển nhượng quyền góp vốn và các hình thức chuyển nhượng vốn khác theo quy định của pháp luật, kể cả trường hợp bán doanh nghiệp cho doanh nghiệp khác để sản xuất kinh doanh và doanh nghiệp mua kế thừa toàn bộ quyền và nghĩa vụ của doanh nghiệp bán theo quy định của pháp luật.

Theo hướng dẫn tại điều 11 thông tư số 219/2013/TT-BTC nêu trên:

Thuế suất 10% áp dụng đối với hàng hóa , dịch vụ không được quy định tại Điều 4 Điều 9 và Điều 10 thông tư này.

Tại Tiết a.4 Khoản 10 , Điều 7 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng và Nghị định số 209/2013/ND-CP ngày 18/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật Thuế giá trị gia tăng quy định về giá tính thuế :

Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản , giá tính thuế là giá chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT.

 

Về thuế TNDN:

Tại khoản 2, Điều 4 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định :

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản , chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư , chuyển nhượng quyền thăm dò , khai thác , chế biến khoáng sản theo quy định của pháp luật phải hạch toán riêng để kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với mức thuế suất 22% ( từ ngày 01/01/2016 áp dụng mức thuế suất 20%) , không được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp ( trừ phần thu nhập doanh nghiệp thực hiện dự án đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội để bán , cho thuê , cho thuê mua được áp dụng thuế suất thuế TNDN 10% theo quy đinh tại điểm d khoản 2  Điều 20 Thông tư này ).

Tại khoản 2, Điều 16 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

Thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản bao gồm :

Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sử dụng đất , chuyển nhượng quyền thuê đất ( gồm cả chuyển nhượng dự án gắn với chuyển nhượng quyền sử dụng đất , quyền thuê đất theo quy định của pháp luật )

Thu nhập từ hoạt động cho thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo quy của pháp luật về đất đai  không phân biết có hay không có kết cấu hạ tầng , công trình kiến trúc gắn liền với đất

Thu nhập từ chuyển nhượng nhà , công trình xây dựng gắn liền với đất , kể cả các tài sản gắn liền với nhà , công trình xây dựng đó nếu không tách riêng giá trị tài sản khi chuyển nhượng không phân biệt có hay không có chuyển nhượng quyền sử dụng đất,chuyển nhượng quyền thuê đất

Thu nhập từ chuyển nhượng các tài sản gắn liền với đất

Thu nhập từ chuyển nhượng quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng nhà ở.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10/CV-Ban Don Tourismex-16 ngày 15/7/2016 của Công ty CP TM&DL Bản Đôn , công văn số 2035/TCT-Ttra ngày 11/7/2016 của Cục Thuế Đắk Lắk về việc xác định thuế GTGT và TNDN từ chuyển nhượng dự án.

Về  vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Giá đất được trừ để tính thuế GTGT được quy định cụ thể như sau :

Trường hợp theo trình bày của công ty  CP TM&DL Bản Đôn tại công văn số 10/CV-Ban Don Tourismex-16 ngày 15/7/2016 công ty  CP TM và Du Lịch Bản Đôn được thành lập ngày 12/12/2011 theo Quyết định số 2892 /QD-UBND  của UBND tỉnh Đắk Lắk từ việc cổ phần hóa Chi nhánh Nghỉ dưỡng Sinh Thái và Spa Bản Đôn trực thuộc Công ty TNHH MTV Cao Su Đắk Lắk , Công ty CP TM  và Du lịch Bản Đôn đã  chính thức đi vào hoạt động từ 2012 nhưng không hiệu quả và bị thua lỗ.

Do đó Công ty đã thống nhất chuyển nhượng toàn bộ Khu Du lịch sinh thái Bản Đôn để chi trả nợ và giải thể Công ty , Khu Du lịch Bản Đôn khai thác từ năm 2011 đến nay .

Căn cứ các hướng dẫn trên và Hợp đồng chuyển nhượng ngày 27/10/2015 được kí giữa Công ty  CP TM và Du Lịch Bản Đôn và Công ty TNHH Ánh Dương , trường hợp Công ty  CP TM và Du Lịch Bản Đôn chuyển nhượng khu Du lịch sinh thái Bản Đôn cho Công ty TNHH Ánh Dương thì hoạt động chuyển nhượng này thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo quy định .

Đối với hoạt động chuyển nhượng bất động sản thì giá tính thuế là giá  chuyển nhượng bất động sản trừ (-) giá đất được trừ để tính thuế GTGT theo quy định.

Tại công văn số 7129/UBND-TCTM ngày 25/9/2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk có nêu:

Thống nhất cho Công ty TNHH Ánh Dương nhận chuyển nhượng toàn bộ dự án Khu du lịch sinh thái Bản Đôn để tiếp tục đầu tư ,thực hiện dự án du lịch

Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì , phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn , các đơn vị có liên quan hoàn tất hồ sơ ,trình UBND tỉnh thu hồi toàn bộ diện tích đất rừng của Công ty TNHH một thành viên cao su Đắk Lắk thuộc dự án Khu du lịch sinh thái Bản Đôn; đồng thời cho Công ty THHH Ánh Dương  thuê toàn bộ diện tích đất rừng để tiếp tục triển khai  dự án Khu du lịch sinh thái Bản Đôn”

Căn cứ  các quy định nêu trên , Tổng cục Thuế thống nhất với đề xuất của Cục Thuế Tỉnh Đắk Lắk nêu tại công văn số 2035/CT-TTtra nêu trên ,cụ thể :

Trường hợp Công ty cổ phần thương mại và du lịch Bản Đôn chuyển nhượng Khu du lịch sinh thái Bản Đôn cho Công ty TNHH Ánh Dương , bao gồm cả việc chuyển nhượng nhà , công trình xây dựng gắn liền với đất thì thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng nêu trên là thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng bất động sản.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO