Xác định nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của Công ty 

28/02/2018 739 lượt xem    

Công văn Số: 51/TCT-HTQT
V/v khoản thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vốn

 

Kính gửi: Công ty BP Holdings B.V.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 06/2014-BP ngày 19/6/2014 của Công ty BP Holdings B.V (sau đây gọi là Công ty) đề nghị hướng dẫn về việc xác định nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của Công ty tại Công ty TNHH Điện lực BOT Phú Mỹ 3 (sau đây gọi là Công ty Phú Mỹ 3) cho Công ty Sembcorp Utilities Pte. Ltd. (sau đây gọi là Công ty Sembcorp). Liên quan đến vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Điểm 5. Thuế chuyển nhượng vốn, Phụ Lục 5. Chế độ thuế của Hợp đồng Xây dựng Kinh doanh Chuyển giao Dự án Điện Phú Mỹ 3 ký ngày 22/5/2001 quy định:

“5. THUẾ CHUYỂN NHƯỢNG VỐN

Sẽ phải nộp thuế chuyển nhượng vốn khi một Nhà Đầu tư chuyển nhượng có lợi nhuận một phần hoặc toàn bộ phần quyền lợi của mình trong Hợp đồng này và Điều Lệ BOT hoặc trong vốn Pháp Định của Công ty BOT. Mức thuế tính trên lợi nhuận thu được đó sẽ là 25%.

Để tính toán mọi khoản thuế chuyển nhượng vốn, khi một Nhà Đầu tư chuyển nhượng toàn bộ hay một phần quyền lợi của mình trong Hợp đồng này và Điều Lệ BOT hoặc trong Vốn Pháp Định của Công ty BOT cho một Công ty Chi Nhánh, trị giá được chuyển nhượng dùng để tính thu nhập từ chuyển nhượng sẽ là giá bán được quy định cụ thể trong hợp đồng chuyển nhượng.

Mọi việc chuyển nhượng bởi Công ty BOT hay một Bên Tài Trợ đối với toàn bộ hay một phần quyền lợi của mình trong bất cứ tài sản nào của Công ty BOT cho Cơ Quan Nhà Nước Có Thẩm Quyền sẽ được miễn mọi khoản thuế Việt Nam kể cả, nhưng không chỉ giới hạn ở, mọi thuế chuyển nhượng vốn hoặc thuế chuyển lợi nhuận (thuế khấu trừ).”

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 06/2014-BP ngày 19/6/2014 của Công ty BP Holdings B.V (sau đây gọi là Công ty) đề nghị hướng dẫn về việc xác định nghĩa vụ thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng vốn của Công ty tại Công ty TNHH Điện lực BOT Phú Mỹ 3 (sau đây gọi là Công ty Phú Mỹ 3) cho Công ty Sembcorp Utilities Pte. Ltd. (sau đây gọi là Công ty Sembcorp). Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Công ty được biết:

Căn cứ vào quy định nêu trên, thu nhập từ chuyển nhượng vốn của Công ty tại Công ty Phú Mỹ 3 cho Công ty Sembcorp sẽ phải nộp thuế chuyển nhượng vốn tại Việt Nam với mức thuế suất 25%.

Công văn này thay thế công văn số 3866/TCT-HTQT ngày 08/9/2014 về việc áp dụng hiệp định thuế Việt Nam – Hà Lan đối với hoạt động chuyển nhượng vốn.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO