Xác định nghĩa vụ thuế TNDN đối với dự án thuộc diện đầu tư mới

07/02/2018 949 lượt xem    

Công văn số: 5391/TCT-CS
V/v: chính sách thuế TNDN

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hải Phòng

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2249/CT-THNVDT ngày 29/09/2016 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về việc báo cáo và đề xuất nội dung xác định nghĩa vụ thuế TNDN của Công ty CP cảng Nam Hải Đình Vũ và Công ty CP cảng xanh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau

– Điểm b Khoản 5 Điều 19 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

“5. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế quy định tại Điều 15 và Điều 16 Nghị định này là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau:

b) Doanh nghiệp thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, trừ trường hợp giao, khoán, cho thuê doanh nghiệp Nhà nước;”

– Điểm b2 Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/07/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008, Nghị định số 122/2011/NĐ-CP ngày 27/12/2011 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“b) Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế TNDN là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau:

b.2) Doanh nghiệp thành lập do chuyển đổi hình thức doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu (bao gồm cả trường hợp thành lập doanh nghiệp mới nhưng tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh … vẫn kế thừa của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh).”

– Điểm b Khoản 5 Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

“5. Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế quy định tại Khoản 1, Khoản 3 Điều 15 và các Khoản 1, 2 và 3 Điều 16 Nghị định này là dự án thực hiện lần đầu hoặc dự án đầu tư độc lập với dự án đang thực hiện, trừ các trường hợp sau:

b) Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi chủ sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh).”

– Điểm c Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp quy định:

“c)…Doanh nghiệp thành lập hoặc doanh nghiệp có dự án đầu tư từ việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi sở hữu, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất được kế thừa các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp hoặc dự án đầu tư trước khi chuyển đổi, chia, tách, sáp nhập, hợp nhất trong thời gian còn lại nếu tiếp tục đáp ứng các điều kiện ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.”

– Tại Khoản 1 Điều 13 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12/2/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và sửa đổi bổ sung một số điều của các Nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014, Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014, Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“1. Bổ sung Khoản 2a, 2b, 2c, 2d, 2đ Điều 23 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“2a. …Doanh nghiệp có dự án đầu tư mở rộng sản xuất đến ngày 31/12/2008 đang đầu tư xây dựng dở dang, trong năm 2009 dự án vẫn tiếp tục quá trình đầu tư xây dựng dở dang và từ năm 2010 trở đi mới hoàn thành đi vào sản xuất, kinh doanh đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế (lĩnh vực ưu đãi hoặc địa bàn ưu đãi bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) theo quy định tại thời điểm quyết định thực hiện đầu tư mở rộng thì:

Được lựa chọn hưởng ưu đãi đối với phần thu nhập tăng thêm từ đầu tư mở rộng theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật tại thời điểm quyết định thực hiện đầu tư mở rộng hoặc theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2249/CT-THNVDT ngày 29/09/2016 của Cục Thuế thành phố Hải Phòng về việc báo cáo và đề xuất nội dung xác định nghĩa vụ thuế TNDN của Công ty CP cảng Nam Hải Đình Vũ và Công ty CP cảng xanh. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Trường hợp Công ty cổ phần vận tải xăng dầu VIPCO thành lập năm 1980 và cổ phần hóa năm 2005, năm 2007 Công ty được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện dự án “cụm kho cảng container – hóa dầu”, đến ngày 31/12/2008 đang đầu tư xây dựng dở dang, trong năm 2009 dự án chưa phát sinh doanh thu thì:

Thu nhập phát sinh từ dự án được lựa chọn hưởng ưu đãi theo diện dự án đầu tư mở rộng theo quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật tại thời điểm được cấp Giấy chứng nhận đầu tư để thực hiện dự án đầu tư mở rộng (năm 2007) hoặc theo quy định của Luật số 32/2013/QH13, Luật số 71/2014/QH13 và các văn bản hướng dẫn thi hành cho thời gian còn lại kể từ kỳ tính thuế năm 2015.

Theo báo cáo của Cục Thuế thành phố Hải Phòng tại công văn hỏi thì trong năm 2012, Công ty Nam Hải Đình Vũ nhận chuyển nhượng một phần tài sản của dự án trên từ Công ty VIPCO để thực hiện dự án đầu tư cảng Container Nam Hải Đình Vũ, dự án phát sinh doanh thu năm 2013, trong năm 2014, Công ty VIP nhận chuyển nhượng phần tài sản trên phần diện tích đất còn lại của dự án trên từ Công ty VIPCO để thực hiện dự án cảng Container VIP Green Port, dự án phát sinh doanh thu năm 2015.

Căn cứ quy định tại Điểm b Khoản 5 Điều 19 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP, Điểm b2 Khoản 2 Điều 18 Thông tư số 123/2012/TT-BTC, Điểm b Khoản 5 Điều 19 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP và Điểm c Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC thì dự án đầu tư của Công ty Nam Hải Đình Vũ và Công ty VIP không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện đầu tư mới, Công ty Nam Hải Đình Vũ và Công ty VIP kế thừa ưu đãi TNDN của dự án “cụm kho cảng Container – hóa dầu” của Công ty VIPCO.

 

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO