Xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam

26/01/2018 661 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về việc xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với tổ chức nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam.

Căn cứ Khoản 1 Mục I Phần A Thông tư số 134/2008/TT-BTC ngày 31/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam.

Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập phát sinh tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thoả thuận, hoặc cam kết giữa họ với tổ chức, cá nhân Việt Nam.

Tổ chức nước ngoài kinh doanh có cơ sở thường trú tại Việt Nam hoặc không có cơ sở thường trú tại Việt Nam; cá nhân nước ngoài kinh doanh là đối tượng cư trú tại Việt Nam hoặc không là đối tượng cư trú tại Việt Nam (sau đây gọi chung là Nhà thầu phụ nước ngoài) kinh doanh tại Việt Nam hoặc có thu nhập tại Việt Nam trên cơ sở hợp đồng, thoả thuận, hoặc cam kết giữa họ với Nhà thầu nước ngoài để thực hiện một phần công việc của Hợp đồng nhà thầu.

Căn cứ điểm 1 và điểm 2.25 mục IV phần C Thông tư số 130/2008/TT-BTC:

Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Mục này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

– Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;

– Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.

Các khoản chi phí quản lý kinh doanh của công ty nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt Nam chỉ được tính từ khi cơ sở thường trú tại Việt Nam được thành lập.

Căn cứ để xác định chi phí và doanh thu của công ty ở nước ngoài là báo cáo tài chính của công ty ở nước ngoài đã được kiểm toán bởi một công ty kiểm toán độc lập trong đó thể hiện rõ doanh thu của công ty ở nước ngoài,  chi phí quản lý của công ty ở nước ngoài, phần chi phí quản lý công ty ở nước ngoài phân bổ cho cơ sở thường trú tại Việt Nam.

Cơ sở thường trú của công ty ở nước ngoài tại Việt Nam chưa thực hiện chế độ kế toán, hoá đơn, chứng từ; chưa thực hiện nộp thuế theo phương pháp kê khai thì không được tính vào chi phí hợp lý khoản chi phí quản lý kinh doanh do công ty ở nước ngoài phân bổ.

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 03112015/CV/ASVN ngày 25/11/2015 của Công ty TNHH American Standard Việt Nam về xác định chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty tại công văn thì Công ty TNHH American Standard Việt Nam (gọi tắt là ASVN) là một pháp nhân thành lập tại Việt Nam. Công ty TNHH Ceramic Sanitary Ware (tại Singapore) cung cấp dịch vụ cho Công ty TNHH American Standard Việt Nam trên cơ sở ký kết hợp đồng ngày 01/01/2009 giữa hai công ty; Công ty TNHH American Standard Việt Nam sử dụng dịch vụ để phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh và thanh toán chi phí sử dụng dịch vụ cho Công ty TNHH Ceramic Sanitary Ware.

Căn cứ quy định nêu trên và theo trình bày của Công ty thì việc xác định nghĩa vụ thuế khi cung cấp và sử dụng dịch vụ của 02 Công ty như sau:

Khi Công ty TNHH American Standard Việt Nam thanh toán chi phí sử dụng dịch vụ cho Công ty TNHH Ceramic Sanitary Ware (Singapore) thì Công ty TNHH Ceramic Sanitary Ware phải thực hiện nghĩa vụ thuế nhà thầu nước ngoài từ việc cung cấp dịch vụ theo quy định pháp luật. Công ty TNHH American Standard Việt Nam có trách nhiệm kê khai, khấu trừ và nộp thay số thuế phải nộp cho Công ty TNHH Ceramic Sanitary Ware.

Công ty TNHH American Standard Việt Nam được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN đối với khoản chi phí sử dụng dịch vụ trả cho Công ty TNHH Ceramic Sanitary Ware nếu khoản chi phí này liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, có đầy đủ hóa đơn chứng từ và đáp ứng điều kiện thanh toán theo đúng quy định. Trường hợp khoản chi phí này không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Ameriean Standard Việt Nam thì không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

Trường hợp giữa hai Công ty có quan hệ liên kết và phát sinh giao dịch liên kết thì Công ty TNHH American Standard Việt Nam thực hiện kê khai, xác định nghĩa vụ thuế đối với giao dịch liên kết theo đúng quy định pháp luật.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO