Vướng mắc về việc khấu trừ 10% thuế TNCN

08/02/2018 903 lượt xem    

Số: 3847/TCT-TNCN
V/v hướng dẫn thực hiện Luật thuế TNCN

Kính gửi: Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Về việc khấu trừ thuế đối với cá nhân ký hợp đồng lao động ngắn hạn, thời vụ đến 3 tháng:

Tại Điều 5 Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2008/NĐ-CP ngày 08/9/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập cá nhân đã nêu:

“Các tổ chức, cá nhân chi trả tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa; tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân thực hiện các dịch vụ có tổng mức trả thu nhập từ 500.000 đồng trở lên cho mỗi lần chi trả hoặc giá trị hoa hồng, tiền công dịch vụ thì phải khấu trừ thuế trước khi chi trả thu nhập cho cá nhân theo hướng dẫn sau:

– Áp dụng thống nhất một mức khấu trừ theo tỷ lệ 10% trên thu nhập chi trả, trừ các trường hợp Bộ Tài chính đã có văn bản hướng dẫn mức tạm khấu trừ riêng (như tiền hoa hồng đại lý bảo hiểm, tiền hoa hồng đại lý xổ số).

– Trường hợp cá nhân làm đại lý bán hàng hóa (kể cả đại lý bảo hiểm, đại lý xổ số) hoặc thực hiện các dịch vụ chỉ có duy nhất thu nhập thuộc đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế

Ví dụ:

Cá nhân có thu nhập không đến 48 triệu đồng/năm nếu độc thân hoặc dưới 67,2 triệu đồng/năm nếu có 01 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng hoặc dưới 86,4 triệu đồng/năm nếu có 02 người phụ thuộc được giảm trừ đủ 12 tháng

Thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo Mẫu số 23/BCK-TNCN ban hành kèm theo Thông tư này) gửi cơ quan chi trả thu nhập để cơ quan chi trả thu nhập làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ 10% thuế TNCN. Căn cứ vào cam kết của người nhận thu nhập đơn vị chi trả thu nhập tạm thời không khấu trừ thuế nhưng hết năm vẫn phải cung cấp danh sách để cơ quan thuế. Cá nhân làm cam kết phải chịu trách nhiệm về bản cam kết của mình, trường hợp phát hiện có sự gian lận sẽ bị xử lý theo quy định của Luật quản lý thuế”.

Một số công văn của một số Cục thuế và doanh nghiệp phản ánh vướng mắc về việc khấu trừ 10% thuế TNCN theo hướng dẫn tại Thông tư số 62/2009/TT-BTC ngày 27/3/2009 của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 84/2008/TT-BTC ngày 30/9/2008 của Bộ Tài chính.

Căn cứ hướng dẫn trên, đề nghị các tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập thực hiện việc tạm khấu trừ thuế TNCN theo tỷ lệ 10% trước khi chi trả các khoản tiền lương, tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác đối với cá nhân ký hợp đồng lao động ngắn hạn, thời vụ đến 3 tháng; đồng thời hướng dẫn để đối tượng phải khấu trừ thuế theo tỷ lệ nêu trên nếu có duy nhất thu nhập tại nơi làm việc đó, nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế của cá nhân sau khi trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế làm cam kết gửi cơ quan chi trả thu nhập để tạm thời chưa khấu trừ thuế theo tỷ lệ 10% như hướng dẫn trên.

2. Trường hợp tổ chức, cá nhân chi trả thu nhập liên tục ký hợp đồng thuê lao động theo thời vụ, mỗi lần ký dưới 3 tháng nhưng cả năm cá nhân đó có tổng thời gian lao động tại đơn vị từ 3 tháng đến dưới 12 tháng thì đơn vị chi trả thu nhập thực hiện tạm khấu trừ thuế của cá nhân theo Biểu lũy tiến từng phần tính trên thu nhập tháng như hướng dẫn tại Điều 5 Thông tư số 62/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO