Vướng mắc trong quá trình quản lý và công khai hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán

13/03/2018 641 lượt xem    

Số: 1784/TCT-CC
V/v quản lý thuế hộ kinh doanh

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Trả lời Công văn số 805/CT-THNVDT ngày 06/2/2015 của Cục Thuế Bà Rịa – Vũng Tàu.

Về việc vướng mắc trong QT quản lý và công khai hộ kinh doanh (HKD) nộp thuế theo PP khoán,

Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

1. Quản lý hộ kinh doanh

1.1. Hộ kinh doanh nộp thuế theo PP khoán (hộ nộp thuế khoán) nghỉ hẳn kinh doanh

Tại Điểm a Khoản 4 Điều 21 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính; quy định trước ngày 15/12 hàng năm hộ nộp thuế khoán phải khai; và nộp tờ khai thuế của năm sau cho cơ quan thuế.

Tại Khoản 8 Điều 21 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính; quy định căn cứ vào tài liệu khai thuế của hộ nộp thuế khoán; kết quả điều tra thực tế; biên bản họp với Hội đồng tư vấn thuế xã, phường; tổng hợp ý kiến hộ nộp thuế khoán phản hồi khi niêm yết công khai Chi cục Thuế; thực hiện lập và duyệt Sổ bộ thuế. Tiền thuế khoán được ổn định cho cả năm tính thuế. Việc duyệt Sổ bộ thuế ổn định năm phải được thực hiện trước ngày 15/1 hàng năm.

Tại Khoản 11 Điều 21 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 6/11/2013 của Bộ Tài chính quy định trường hợp hộ nộp thuế khoán tạm ngừng, nghỉ kinh doanh và đề nghị miễn giảm thuế thì Cơ quan thuế căn cứ vào thời gian tạm ngừng, nghỉ kinh doanh của hộ nộp thuế khoán để xác định số tiền thuế được miễn, giảm và ban hành Quyết định miễn, giảm thuế hoặc Thông báo không được miễn, giảm thuế.

Căn cứ theo hướng dẫn nêu trên thì tiền thuế khoán của hộ kinh doanh trong năm được xác định trước ngày 15/1 hàng năm và được ổn định cho cả năm tính thuế. Do đó, đối với trường hợp hộ nộp thuế khoán nghỉ hẳn kinh doanh có thông báo tạm ngừng, nghỉ kinh doanh và văn bản đề nghị miễn, giảm thuế gửi cơ quan thuế thì không được điều chỉnh tờ khai về bằng không mà cơ quan thuế phải giải quyết miễn, giảm thuế cho thời gian đã lập bộ tính thuế còn lại trong năm của hộ khoán (từ thời điểm xin nghỉ hẳn kinh doanh đến hết ngày 31/12). Trường hợp hộ nộp thuế khoánnghỉ hẳn kinh doanh đã hoàn thành nghĩa vụ thuế thì cơ quan thuế phải thực hiện thủ tục đóng MST, năm sau không lập bộ đối với HKD này.

Hộ nộp thuế khoán nghỉ hẳn kinh doanh đã được cơ quan thuế ban hành Quyết định miễn, giảm thuế phải được lập và theo dõi ở Danh sách hộ kinh doanh tạm nghỉ kinh doanh được miễn, giảm thuế (mẫu số 12/QTr-HKD) và cơ quan thuế phải công khai mẫu này.

1.2. Hộ nộp thuế khoán tạm nghỉ kinh doanh

Hộ nộp thuế khoán xin tạm nghỉ kinh doanh có thời gian tạm nghỉ kéo dài qua hai (02) năm (Ví dụ từ tháng 9/2014 đến tháng 2/2015) có thông báo tạm ngừng, nghỉ kinh doanh và văn bản đề nghị miễn, giảm thuế của chủ hộ kinh doanh thì thực hiện:

– Trường hợp đã lập bộ, tính thuế thì cơ quan thuế phải giải quyết miễn, giảm thuế cho thời gian tạm ngừng, nghỉ kinh doanh trong năm của hộ kinh doanh (từ tháng 9/2014 đến tháng 12/2014);

– Kỳ lập bộ năm sau cơ quan thuế không phải thực hiện miễn, giảm thuế cho thời gian tạm nghỉ còn lại (tháng 1, 2/2015); hết thời hạn tạm nghỉ kinh doanh, HKD ra kinh doanh trở lại phải khai thuế (kỳ tính thuế từ tháng 3/2015 đến hết năm), cơ quan thuế lập bộ tính thuế từ tháng 3/2015.

1.3. Quản lý hộ mới ra kinh doanh của những tháng trước nhưng chưa đưa vào lập bộ, tính thuế; (Ví dụ hộ khoán ra kinh doanh từ tháng 2/2014 nhưng đến tháng 4/2014 cơ quan thuế mới điều tra phát hiện)

Hộ mới ra kinh doanh nhưng chưa làm thủ tục đăng ký thuế và khai thuế thì cơ quan thuế phải hướng dẫn hộ kinh doanh làm thủ tục đăng ký thuế, khai thuế; cơ quan thuế lập bộ tính thuế khoáncủa hộ kinh doanh từ tháng điều tra phát hiện (tháng 4/2014). Trường hợp cơ quan thuế có đủ căn cứ pháp lý xác định hộ kinh doanh đã ra kinh doanh trước nhưng chưa thực hiện khai, nộp thuế thì truy thu và xử phạt theo quy định.

2. Về xử lý dữ liệu trên hệ thống phần mềm ứng dụng CNTT; và kết xuất các mẫu biểu công khai thông tin hộ nộp thuế khoán

Các yêu cầu về ứng dụng công nghệ thông tin, Tổng cục Thuế ghi nhận và nâng cấp trong thời gian tới.

Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế được biết và thực hiện./.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO