Vướng mắc chính sách thuế TNCN của Công ty TNHH Jahwa Vina

05/02/2018 728 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn giải đáp các Vướng mắc chính sách thuế TNCN của Công ty TNHH Jahwa Vina theo hướng dẫn tại Công văn số 2944/TCT-TNCN ngày 04 tháng 7 năm 2017, cụ thể như sau:

                Tổng cục Thuế nhận được công văn số 3632/CT-TNCN đề ngày 01/06/2017 của Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc đề nghị hướng dẫn về việc Vướng mắc chính sách thuế TNCN, thuế TNDN. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

  1. Đối với các cán bộ quản lý, chuyên gia nước ngoài làm việc cho Công ty TNHH Jahwa Vina.

Việc xác định cán bộ quản lý, chuyên gia nước ngoài làm việc cho Công ty TNHH Jahwa Vina là người lao động nước ngoài hay không thuộc thẩm quyền của cơ quan lao động – thương binh & xã hội.

  1. Về khoản lợi ích nhà ở, điện nước và các dịch vụ khác kèm theo (nếu có).

– Căn cứ khoản 2 Điều 11 Thông tư 92/2015/TT-BTC ngày 15/06/2015 của Bộ Tài chính.

Trường hợp, khoản lợi ích về nhà ở, điện nước và các dịch vụ kèm theo (nếu có) đối với nhà ở do người sử dụng lao động xây dựng để cung cấp miễn phí cho người lao động làm việc tại khu công nghiệp thì không tính vào thu nhập chịu thuế TNCN người lao động.

  1. Về việc xác định chi phí khấu hao nhà ở cho cán bộ quản lý, chuyên gia nước ngoài.

Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đã có công văn số 4723/TCT-CS ngày 27/10/2014 trả lời Công ty TNHH Maruichi Sun Steel, địa chỉ kinh doanh tại khu công nghiệp Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc và gửi Cục Thuế tỉnh Vĩnh Phúc, cụ thể như sau:

– Tại điểm 1, điều 9 Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“1. Tất cả TSCĐ hiện có của doanh nghiệp đều phải trích khấu hao, trừ những TSCĐ sau đây:

– TSCĐ sử dụng trong các hoạt động phúc lợi phục vụ người lao động của doanh nghiệp (trừ các TSCĐ phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, bể chứa nước sạch, nhà để xe, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, xe đưa đón người lao động, cơ sở đào tạo, dạy nghề, nhà ở cho người lao động do doanh nghiệp đầu tư xây dựng).”

– Tại khoản 1, điều 6 Thông tư 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính; khoản 1, điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn:

“1. Trừ các khoản chi nêu tại Khoản 2 Điều này, doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:

  1. a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp;
  2. b) Khoản chi có đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.”

– Tại điểm 2.2, khoản 2, điều 6 Thông tư số 123/2012/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:

“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:

2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề và các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề; bể chứa nước sạch, nhà để xe, xe đưa đón người lao động, nhà ở trực tiếp cho người lao động do doanh nghiệp đầu tư, xây dựng được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.”

– Tại điểm 2.2 khoản 2, điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên hướng dẫn:

“2.2. Chi khấu hao tài sản cố định thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chi khấu hao đối với tài sản cố định không sử dụng cho hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Riêng tài sản cố định phục vụ cho người lao động làm việc tại doanh nghiệp như: nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề và các thiết bị, nội thất đủ điều kiện là tài sản cố định lắp đặt trong nhà nghỉ giữa ca, nhà ăn giữa ca, nhà thay quần áo, nhà vệ sinh, phòng hoặc trạm y tế để khám chữa bệnh, cơ sở đào tạo, dạy nghề; bể chứa nước sạch, nhà để xe, xe đưa đón người lao động, nhà ở trực tiếp cho người lao động được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế.”

                Đề nghị Cục Thuế kiểm tra xác định trường hợp Công ty TNHH Maruichi Sun Steel (Hà Nội) mua căn hộ để cho chuyên gia nước ngoài ở, nếu tại Hợp đồng lao động ký với chuyên gia nước ngoài quy định Công ty chi trả tiền lương (không bao gồm tiền nhà ở) và chịu trách nhiệm bố trí nơi ở cho chuyên gia trong thời gian công tác tại Việt Nam thì được trích khấu hao đối với căn hộ do Công ty mua và tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Việc xác định thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân (TNCN) đối với chuyên gia nước ngoài thực hiện theo quy định của Luật thuế TNCN và các văn bản hướng dẫn.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO