Ưu đãi thuế TNDN với khoản hoàn nhập dự phòng Quỹ trợ cấp mất việc làm

28/02/2018 748 lượt xem    

Trường hợp Công ty Cổ phần Dệt Đông Quang được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động sản xuất sợi tính đến cuối kỳ tài chính năm 2012 vẫn còn số dư Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm thì Công ty có được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định? Bài viết dưới đây sẽ giúp tìm hiểu kỹ hơn và chỉ ra các bước hướng dẫn về vấn đề nêu trên theo căn cứ hướng dẫn tại Công văn số 65/TCT-CS, ngày 08 tháng 01 năm 2015. Nội dung cụ thể như sau:

Tại khoản 9 Điều 7 Chương II Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính áp dụng cho kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp từ năm 2012 trở đi hướng dẫn các khoản thu nhập khác bao gồm:

“9. Hoàn nhập các khoản dự phòng (trừ hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho, dự phòng tổn thất các khoản đầu tư tài chính, dự phòng nợ khó đòi; Hoàn nhập dự phòng bảo hành sản phẩm, hàng hóa đã trích nhưng hết thời gian trích lập không sử dụng hoặc sử dụng không hết; Hoàn nhập trích lập quỹ dự phòng tiền lương)”.

Tại khoản 8 Điều 18 Chương VI Thông tư số 123/2012/TT-BTC ngày 27/7/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp không áp dụng đối với:

“a) Các Khoản thu nhập khác quy định tại Điều 7 Thông tư này.

Tại khoản 1 Điều 3 Thông tư số 180/2012/TT-BTC ngày 24/10/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 10/12/2012 quy định:

“Điều 3. Xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm và số dư Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp

1.Khi phát sinh chi trợ cấp mất việc làm doanh nghiệp được hạch toán khoản chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động theo quy định tại Thông tư này vào chi phí quản lý doanh nghiệp và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp của doanh nghiệp.

Riêng năm 2012, doanh nghiệp được sử dụng số dư Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm đã trích lập theo quy định tại Thông tư số 82/2003/TT-BTC ngày 14/8/2003 của Bộ Tài chính đến 31/12/2011 (nếu có) để chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động. Nếu số dư Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm không đủ hoặc doanh nghiệp không có số dư Quỹ để chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động thì toàn bộ phần chi còn thiếu doanh nghiệp được hạch toán vào chi phí quản lý doanh nghiệp tại thời điểm lập báo cáo tài chính năm và được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định.

Trường hợp khi lập báo cáo tài chính năm 2012, nếu nguồn Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm của doanh nghiệp còn số dư (sau khi đã chi trợ cấp mất việc làm trong năm 2012) doanh nghiệp hạch toán tăng thu nhập khác năm 2012 của doanh nghiệp, doanh nghiệp không được chuyển số dư Quỹ sang năm sau sử dụng.”.

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 1715/CT-TTr ngày 03/12/2014 của Cục Thuế tỉnh Long An về ưu đãi thuế TNDN đối với khoản hoàn nhập dự phòng Quỹ trợ cấp mất việc làm. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để  Cục Thuế tỉnh Long An được biết:

Căn cứ các quy định nêu trên, trường hợp Công ty Cổ phần Dệt Đông Quang được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với hoạt động sản xuất sợi tính đến cuối kỳ tài chính năm 2012 vẫn còn số dư Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm thì doanh nghiệp hạch toán tăng thu nhập khác năm 2012 đối với số dư Quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm và khoản thu nhập khác này không được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico4

 

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO