Ưu đãi thuế TNDN với dự án đầu tư mới trên địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn

08/02/2018 956 lượt xem    

Đối với dự án đầu tư mới tại địa bàn bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn chính sách ưu đãi thuế được hưởng như thế nào? Bài viết sau sẽ giải đáp thắc mắc trên theo hướng dẫn tại công văn 4737/TCT-CS ngày 12/10/2016

Tại khoản 3, Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015 của Bộ Tài chính quy định về việc sửa đổi, bổ sung Khoản 5 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp quy định tại Điều 15, Điều 16 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP là:

– Dự án được cấp Giấy chứng nhận đầu tư lần đầu từ ngày 01/01/2014 và phát sinh doanh thu của dự án đó sau khi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

– Dự án đầu tư trong nước gắn với việc thành lập doanh nghiệp mới có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp từ ngày 01/01/2014.

– Dự án đầu tư độc lập với dự án doanh nghiệp đang hoạt động (kể cả trường hợp dự án có vốn đầu tư dưới 15 tỷ đồng Việt Nam và không thuộc Danh mục lĩnh vực đầu tư có điều kiện) có Giấy chứng nhận đầu tư từ ngày 01/01/2014 để thực hiện dự án đầu tư độc lập này.

– Văn phòng công chứng thành lập tại các địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn.

 Dự án đầu tư mới được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo diện đầu tư mới không bao gồm các các trường hợp sau:

– Dự án đầu tư hình thành từ việc chuyển đổi chủ sở hữu (bao gồm cả trường hợp thực hiện dự án đầu tư mới nhưng vẫn kế thừa tài sản, địa điểm kinh doanh, ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp cũ để tiếp tục hoạt động sản xuất kinh doanh; mua lại dự án đầu tư đang hoạt động)”

Tại khoản 4, Điều 10 thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên quy định về việc sửa đổi, bổ sung Điểm a Khoản 6 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

Về đầu tư mở rộng

Doanh nghiệp có dự án đầu tư phát triển dự án đầu tư đang hoạt động như mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao công suất, đổi mới công nghệ sản xuất thuộc lĩnh vực hoặc địa bàn ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP nếu đáp ứng một trong ba tiêu chí quy định tại điểm này thì được lựa chọn hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo dự án đang hoạt động cho thời gian còn lại hoặc được áp dụng thời gian miễn thuế, giảm thuế đối với phần thu nhập tăng thêm do đầu tư mở rộng mang lại bằng với thời gian miễn thuế, giảm thuế áp dụng đối với dự án đầu tư mới trên cùng địa bàn hoặc lĩnh vực ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trả lời công văn số 2339/CT-TTHT ngày 28/7/2016 của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk đề nghị hướng dẫn về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Tại Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định huyện M’Đrắk, tỉnh Đắk Lắk là địa bàn kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Căn cứ theo các quy định nêu trên, Tổng cục Thuế thống nhất với quan điểm đề xuất của Cục Thuế tỉnh Đắk Lắk, cụ thể dự án cải tạo nâng cấp nhà máy thủy điện 715 của Công ty Cổ phần cơ điện Tuấn Phát thực hiện cải tạo nâng cấp nhà máy thủy điện Khánh Dương của Công ty TNHH MTV cà phê 715 trước đây không phải là dự án đầu tư mới, là dự án đầu tư mở rộng và được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định tại khoản 4, Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên theo điều kiện thực tế đáp ứng.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO