Ưu đãi thuế TNDN theo diện thành lập mới đối với dự án đầu tư

01/03/2018 636 lượt xem    

Công văn Số: 6121/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Kiên Giang

TCT nhận được công văn số 1164/CT-THNVDT ngày 22/11/2016 của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang về:

Việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN). Về vấn đ này, TCT có ý kiến như sau:

Tại Khoản 2 Điều 20 Chương V NĐ số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN quy định:

“2. Doanh nghiệp có dự án đầu tư mà tính đến hết kỳ tính thuế năm 2013 còn đang trong thời gian hưởng ưu đãi thuế TNDN, k cả trường hợp dự án đầu tư đã được cấp:

+ Giy phép đầu tư

+ Giy chứng nhận đầu tư

+ Giy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

i với dự án đầu tư trong nước gắn với việc:

+ Thành lập doanh nghiệp mới có vn đầu tư dưới 15 tỷ đồng

+ Không thuộc Danh mục nh vực đầu tư có điều kiện)

Nhưng chưa được hưởng ưu đãi theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN trước thời điểm Nghị định này có hiệu lực thi hành

Thì tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại theo quy định của các văn bản đó.

– Trường hợp đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của Nghị định này thì được lựa chọn:

+ Ưu đãi đang hưởn

+ Ưu đãi theo quy định của Nghị định này

(bao gồm mức thuế suất ưu đãi và thời gian min, giảm thuế)

+ Theo diện ưu đãi đi với đầu tư mới cho thời gian còn lại (nếu đang hưởng theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đu tư)

+ Theo diện ưu đãi đi với đầu tư mở rộng cho thời gian còn lại nếu đang hưởng theo diện đầu tư mở rộng.”

Tại Khoản 2 Điều 23 Chương VII Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính quy định:

“2. Doanh nghiệp có dự án đầu tư mà tính đến hết kỳ tính thuế năm 2013 còn đang trong thời gian thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế TNDN (bao gm cả trường hợp đang được hưởng ưu đãi hoặc chưa được hưởng ưu đãi) theo quy định của các văn bản quy phạm pháp luật về thuế TNDN thì tiếp tục được hưởng cho thời gian còn lại theo quy định của các văn bản đó.

Trường hợp đáp ứng điều kiện ưu đãi thuế theo quy định của Nghị định s218/2013/NĐ-CP về thuế TNDN thì được lựa chọn:

+ Ưu đãi thuộc diện đang được hưởng 

+ Ưu đãi theo quy định của Nghị định số 218/2013/NĐ-CP về thuế TNDN theo diện ưu đãi đi với dự án đầu tư mới

(bao gm mức thuế suất, thời gian min thuế, giảm thuế)

Cho thời gian còn lại nếu đang thuộc diện hưởng ưu đãi về thuế TNDN:

+ Theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đtư 

+ Theo diện ưu đãi đi với đầu tư mở rộng cho thời gian còn lại

(nếu đang thuộc diện được hưởng ưu đãi theo diện đầu tư mở rộng.)

Dự án đầu tư mở rộng được lựa chọn chuyn đi ưu đãi theo quy định tại Khoản này là:

+ Dự án đầu tư mở rộng triển khai từ ngày 31/12/2008 trở về trước 

+ Các dự án này đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh từ năm 2009 trở về trước”.

Căn cứ các quy định nêu trên và theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh Kiên Giang, Công ty TNHH Nhật Tân:

+ Thành lập mới từ năm 2009 

+ Không thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo diện doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư.

Do đó, Công ty TNHH Nhật Tân không thuộc các trường hợp chuyển đổi ưu đãi quy định tại:

+ Khoản 2 Điều 20 Chương V Nghị định số 218/2013/NĐ-CP của Chính phủ

+ Khoản 2 Điều 23 Chương VII Thông tư số 78/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính nêu trên.

TCT trả lời để Cục Thuế tỉnh Kiên Giang biết.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO