Ưu đãi thuế TNDN đối với dự án sản xuất trong khu công nghiệp

01/03/2018 774 lượt xem    

Công văn Số: 6063/TCT-CS
V/v ưu đãi thuế TNDN

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Dương

TCT nhận được công văn số 16273/CT-THNVDT ngày 15/11/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Dương về:

Ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty TNHH Hua Song. Về vấn đề này, TCT có ý kiến như sau:

– Theo quy định tại Danh mục lĩnh vực, địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/9/2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đầu tư: Dự án đầu tư sản xuất trong các khu công nghiệp do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập thuộc danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư; KCN thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế xã hội khó khăn.

– Tại Tiết b Khoản 2 Điều 34 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/2/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định:

“2. Mức thuế su15% áp dụng trong thời gian 12 năm; kể từ khi bt đầu đi vào hoạt động kinh doanh đối với:

b) Cơ sở kinh doanh mi thành lập từ dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực:

+ Thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư

+ Thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn”.

– Tại Khoản 4 Điều 35 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP nêu trên quy định:

“Điều 35. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư; cơ sở kinh doanh di chuyn địa điểm được min thuế; giảm thuế như sau:

4. Được miễn thuế 03 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% s thuế phải nộp cho 07 năm tiếp theo đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư vào ngành ngh, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư và thực hiện tại địa bàn thuộc Danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn.

– Tại Khoản 1 Điều 19 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật thuế TNDN quy định:

1. Doanh nghiệp phải hạch toán riêng thu nhập từ hoạt động sản xuất; kinh doanh được hưởng ưu đãi thuế TNDN

(bao gm mức thuế suưu đãi hoặc min, giảm thuế)

Trường hợp có khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ không th hạch toán riêng được thì khoản doanh thu hoặc chi phí được trừ đó xác định theo tỷ lệ giữa chi phí được trừ hoặc doanh thu của hoạt động sản xuất, kinh doanh hưởng ưu đãi thuế trên tổng chi phí được trừ hoặc doanh thu của doanh nghiệp.

– Tại Khoản 2 và Khoản 5 Điều 20 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP nêu trên quy định:

“2. Doanh nghiệp đang hưởng ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Luật Thuế TNDN s 09/2003/QH11, Luật Du khí và các văn bản pháp luật của Chính phủ ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục được hưởng các ưu đãi theo quy định của Luật thuế TNDN số 09/2003/QH11, Luật Dầu khí và các văn bản pháp luật của Chính phủ đã ban hành cho thời gian còn lại; trường hợp mức ưu đãi về thuế TNDN (bao gm mức thuế suất ưu đãi và thời gian min, giảm thuế) thp hơn mức ưu đãi quy định của Nghị định này thì doanh nghiệp được áp dụng ưu đãi thuế theo quy định của Nghị định này cho thời gian còn lại.

5. Doanh nghiệp đang được hưởng thời gian miễn thuế, giảm thuế theo quy định của Luật Thuế TNDN s 09/2003/QH11 và các văn bản pháp luật của Chính phủ ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành, nhưng đến hết kỳ tính thuế 2008 nếu:

a) Chưa có doanh thu thì thời gian miễn thuế; giảm thuế được tính từ năm đu tiên có thu nhập chịu thuế

Trường hợp không có thu nhập chịu thuế trong 3 năm đu k từ năm đu tiên có doanh thu thì thời gian min thuế, giảm thuế được tính từ năm thứ tư;

Về việc xác định ưu đãi thuế TNDN đối với dự án sản xuất trong khu công nghiệp; TCT đã có công văn số 5677/TCT-CS ngày 18/12/2014 trả li Cục Thuế tỉnh Bình Dương. Đối với thu nhập từ hoạt động thương mại (nhập khẩu và bán trong nước) đăng ký bổ sung, TCT đã có công văn s 5212/TCTCS ngày 8/12/2015 gửi Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Dương nghiên cứu các quy định, hướng dẫn nêu trên và căn cứ tình hình thực tế của doanh nghiệp để xác định ưu đãi thuế phù hợp quy định của pháp luật.

TCT thông báo đ Cục Thuế tỉnh Bình Dương biết và thực hiện

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO