Hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN đối với dự án đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng

28/02/2018 705 lượt xem    

Công văn Số: 55/TCT-CS
V/v chính sách thuế TNDN

 

Kính gửi: Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh

Ngày 16/12/2014, Tổng cục Thuế nhận được công văn số 10246/CT-TTHT ngày 27/11/2014 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về:

Việc hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty cổ phần Chín Chín Núi. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

– Tại điểm a, Khoản 5 Điều 18 Chương VI Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ, quy định về dự án đầu tư mới như sau:

“Dự án đầu tư đã được cấp Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư trước ngày 01/01/2014 nhưng đang trong quá trình đầu tư, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu và được cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh từ ngày 01/01/2014 của dự án đó.”

– Tại điểm a Khoản 1 Điều 19 Chương VI Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ, quy định về thuế suất ưu đãi như sau:

“Điều 19. Thuế suất ưu đãi

1. Thuế suất ưu đãi 10% trong thời hạn mười lăm năm (15 năm) áp dụng đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới tại: địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn quy định tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP Khu kinh tế, Khu công nghệ cao kể cả khu công nghệ thông tin tập trung được thành lập theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ.”

– Tại điểm a Khoản 1 Điều 20 Chương VI Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ, quy định về ưu đãi thời gian miễn thuế, giảm thuế như sau:

“Điều 20. Ưu đãi về thời gian miễn thuế, giảm thuế

1. Miễn thuế bốn năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong chín năm tiếp theo đối với:

a) Thu nhập của doanh nghiệp từ thực hiện dự án đầu tư mới quy định tại khoản 1 Điều 19 Thông tư này.”

 

Tổng cục Thuế đã tiếp nhận công văn số 10246/CT-TTHT ngày 27/11/2014 của Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn ưu đãi thuế TNDN đối với Công ty cổ phần Chín Chín Núi. Sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế trả lời để Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh được biết:

Căn cứ quy định trên và theo trình bày của Cục Thuế, trường hợp dự án của Công ty cổ phần Chín Chín Núi được cấp Giấy chứng nhận đầu tư điều chỉnh lần thứ 2 số 5612100497 ngày 30/10/2014 nếu dự án này đang còn trong giai đoạn đầu tư xây dựng, chưa đi vào hoạt động, chưa phát sinh doanh thu của dự án đầu tư đến thời điểm được cấp Giấy chứng nhận điều chỉnh lần thứ 2 thì dự án này được coi là dự án đầu tư mới và thu nhập từ dự án này sẽ được hưởng ưu đãi thuế TNDN quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO