Ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp mới thành lập

07/02/2018 888 lượt xem    

Công văn số: 5352/TCT-CS

Ưu đãi thuế TNDN

 

Kính gửi: Cục Thuế tỉnh Bình Phước;

– Khoản 3 Điều 46 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN quy định:

“3. Cơ sở kinh doanh đang được hưởng ưu đãi về thuế TNDN theo quy định tại các Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2003, số 152/2004/NĐ-CP ngày 06 tháng 8 năm 2004 của Chính phủ và các quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành thì:

                Tiếp tục được hưởng ưu đãi cho thời gian còn lại. Trường hợp mức ưu đãi về thuế suất và thời gian miễn, giảm thuế TNDN đang được hưởng thấp hơn mức ưu đãi quy định tại Nghị định này thì cơ sở kinh doanh được hưng ưu đãi theo quy định tại Nghị định này cho thời gian còn lại.”

– Theo quy định tại Khoản 3 Điều 34, Khoản 5 Điều 35 Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế TNDN thì:

Dự án thuộc lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư được áp dụng thuế suất 10% trong 15 năm, miễn thuế TNDN 4 năm kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo.

– Khoản 1 Điều 35 Nghị định số 78/2007/NĐ-CP ngày 11/05/2007 của Chính phủ về đầu tư theo hình thức hợp đồng xây dựng – kinh doanh – chuyển giao, hợp đồng xây dựng – chuyển giao – kinh doanh, hợp đồng xây dựng – chuyển giao quy định:

1. Doanh nghiệp BOT và doanh nghiệp BTO được hưởng ưu đãi thuế TNDN như quy định đối với Dự án thuộc danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư. Ưu đãi về thuế suất thuế TNDN đối với các doanh nghiệp này được áp dụng trong toàn bộ thời gian thực hiện Dự án.”

– Khoản 1 Điều 11 Luật Đầu tư số 59/2005/QH11 ngày 29/11/2005 quy định:

“1. Trường hợp pháp luật, chính sách mới được ban hành có các quyền lợi và ưu đãi cao hơn so với quyền lợi, ưu đãi mà nhà đầu tư đã được hưởng trước đó thì nhà đầu tư được hưởng các quyền lợi, ưu đãi theo quy định mới kể từ ngày pháp luật, chính sách mới đó có hiệu lực.”

Tổng cục Thuế nhận được công văn số 2250/CT-TTra ngày 19/10/2016 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước về việc ưu đãi thuế TNDN đối với doanh nghiệp mới thành lập từ dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BOT – Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Bình Phước. Về vấn đề này, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế tỉnh Bình Phước căn cứ quy định của pháp luật nêu trên và tình hình thực tế của doanh nghiệp để hướng dẫn thực hiện theo quy định.

 

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

 

 

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO