Ưu đãi thuế TNDN Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư

23/01/2018 721 lượt xem    

Trường hợp Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư thì được hưởng ưu đãi thuế ra sao? Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Ưu đãi thuế TNDN Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư theo hướng dẫn tại Công văn số 697/TCT-CS ngày 2  tháng 3 năm 2017, cụ thể như sau:

– Tại điểm d khoản 5 Diều 19 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008  của Chính phủ quy định:

“5. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế quy định tại Điều 15 và Điều 16 Nghị định này là doanh nghiệp đăng ký kinh doanh lần đầu, trừ các trường hợp sau:…

d) Doanh nghiệp tư nhân, công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc hợp tác xã mới thành lập mà người đại diện theo pháp luật (trừ trường hợp người đại diện theo pháp luật không phải là thành viên góp vốn), thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất đã tham gia hoạt động kinh doanh với vai trò là người đại diện theo pháp luật, thành viên hợp danh hoặc người có số vốn góp cao nhất trong các doanh nghiệp đang hoạt động hoặc đã giải thể nhưng chưa được 12 tháng tính từ thời điểm giải thể doanh nghiệp cũ đến thời điểm thành lập doanh nghiệp mới.”

Trả lời công văn số 002/1216/CV-VNGS ngày 22/12/2016 của Công ty TNHH phát triển phần mềm VNG (Địa chỉ: số 182 Lê Đại Hành, phường 15, quận 11, TP Hồ Chí Minh) về ưu đãi thuế TNDN, sau khi báo cáo Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Theo trình bày của Công ty VNGS tại công văn số  002/1216/CV-VNGS ngày 22/12/2016 nêu trên và hồ sơ kèm theo thì: Bà Nguyễn Hoàng Quế Nga (Bà Nga) làm Chủ tịch và là người đại diện theo pháp luật của Công ty Thông Minh sau đổi tên thành Công ty VNGS đồng thời Bà Nga là người góp vốn cao nhất và là đại điện pháp luật tại Công ty Cổ phần dịch vụ phần mềm và công nghệ thông tin UNICOM nhưng Công ty này không có bất kỳ mối liên hệ nào khác với Công ty VNGS, Công ty mẹ và Công ty con khác thuộc tập đoàn VNG. Bà Nga chỉ được thuê làm Chủ tịch và là người dại diện theo pháp luật của Công ty VNGS trong giai đoạn đâu tư (7 tháng từ tháng 07/2011 đến tháng 01/2012), không phải người góp vốn vào Công ty VNGS và không được hưởng lợi ích từ kết quả kinh doanh của Công ty VNGS. Khi công ty đi vào hoạt động kinh doanh từ tháng 2/2012 , Bà Nga không còn là người được thuê đứng vị trí đại diện pháp luật của Công ty và không tham gia điều hành bất cứ Công ty nào thuộc tập đoàn VNG.

Trên cơ sở các nội dung trình bày của công ty TNHH phát triển phần mềm VNG (Công ty VNGS) nêu trên, đề nghị Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh kiểm tra, rà soát cụ thể: Nếu Công ty VNGS thành lập mới do Công ty cổ phần Tập đoàn Vina làm chủ sở hữu, hoạt động và có cơ cấu tô chức quản lý phù hợp quy định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan; trong giai đoạn đầu tư (7 tháng) Công ty VNGS có thuê Chủ tịch và là người đại điện theo pháp luật nhưng không phải người góp vốn vào Công ty VNGS và không được hưởng lợi ích từ kết quả kinh doanh của Công ty VNGS. Khi Công ty VNGS đi vào hoạt động kinh doanh từ tháng 2/2012, người này không còn được thuê đứng vị trí người đại diện pháp luật của Công ty VNGS và không tham gia điều hành bất cứ Công ty nào thuộc tập đoàn VNG thì Công ty VNGS không thuộc trường hợp điều chỉnh nêu tại điểm d khoản 5 Điều 19 Nghị định số 124/2008/NĐ-CP.Đề nghị Cục Thuế căn cứ theo điều kiện thực tế đáp ứng của Công ty VNGS để hướng dẫn việc áp dụng ưu đãi thuế TNDN theo quy định.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Calico2

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO