Ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về địa bàn

12/03/2018 580 lượt xem    

Bài viết sau sẽ hướng dẫn về chính sách ưu đãi thuế TNDN do đáp ứng điều kiện về địa bàn căn cứ vào công văn 1509/TCT-CS ngày 20/04/2015

Tại khoản 3, khoản 4 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính về thuế TNDN quy định:

Không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và áp dụng thuế suất 20% (bao gồm cả doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 20% theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư này) đối với các khoản thu nhập sau:

a) Thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 19 Thông tư này); thu nhập từ chuyển nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sản; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam.

b) Thu nhập từ hoạt động tìm kiếm, thăm dò, khai thác dầu, khí, tài nguyên quý hiếm khác và thu nhập từ hoạt động khai thác khoáng sản.

c) Thu nhập từ kinh doanh dịch vụ thuộc diện chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo quy định của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 3 Điều này.

Doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 20% được áp dụng thuế suất 20% trên toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 3 Điều này.

Trả lời công văn số 173/CT-TT-HTNNT ngày 12/2/2015 của Cục Thuế tỉnh Cà Mau về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN), Tổng cục Thuế có ý kiến như sau:

Căn cứ quy định nêu trên, việc xác định ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về địa bàn đã được quy định cụ thể tại khoản 3, khoản 4 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC nêu trên. Đối với các khoản thu nhập từ dịch vụ, lãi tiền gửi ngân hàng phát sinh ngoài địa bàn ưu đãi đầu tư (ngoài địa bàn thực hiện dự án đầu tư), Tổng cục Thuế ghi nhận để tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền đưa vào hướng dẫn tại Thông tư hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp để thực hiện thống nhất.

 

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO