Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp

23/01/2018 658 lượt xem    

Hiện nay, các doanh nghiệp, khi thành lập đều quan tâm đến vấn đề ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Đặc biệt là các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài khi thực hiện dự án đầu tư tại Việt Nam. Bài viết sau sẽ hướng dẫn các bạn về Ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp theo Công văn số 1056/TCT-CS của Tổng cục Thuế ngày 23/3/2017 v/v chính sách thuế TNDN.

– Tại Khoản 1 Điều 4 Thông tư số 83/2016/TT-BTC ngày 17/06/2016 của Bộ Tài chính quy định:

1. Dự án đầu tư mới đáp ng Điều kiện về lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN theo quy định của Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12, Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật thuế TNDN số 32/2013/QH13,  hoặc tại địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại phụ lục II ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP (trừ địa bàn nêu tại Khoản 55 phụ lục II được thực hiện theo hướng dẫn tại Khoản 2Khoản 3, Khoản 4 Điều này) thì được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức tương ứng áp dụng đối với lĩnh vực hoặc địa bàn quy định của Luật thuế TNDN”.

– Tại Khoản 5 Điều 7 Thông tư số 83/2016/TT-BTC nêu trên quy định:

“5. Đối với các dự án đầu tư được cấp giấy phép đầu tư, giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giy tờ có giá trị pháp lý tương đương do cơ quan nhà nước có thm quyn cấp trước ngày 01/7/2015 và dự án đầu tư trong nước có quy mô vđầu tư dưới 15 t đng thực hiện trước ngày 01/7/2015;Thực hiện chính sách ưu đãi về thuế (thuế TNDN, thuế nhập khu, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp) theo quy định của văn bản pháp luật có hiệu lực trước thời điểm ngày 1/7/2015.”

– Tại Điểm 19 Mục V Phần A Phụ lục I Danh mục Lĩnh vực ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định: “Đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khkinh tế và các dự án quan trọng do Thủ tướng Chính phủ quyết định” thuộc Danh mục lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư.

– Pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) quy định ưu đãi thuế TNDN cho thu nhập tthực hiện dự án đầu tư thuộc các lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN” quy định tại Luật thuế thuế TNDN và “thuộc địa bàn ưu đãi thuế TNDN quy định tại Danh mục ban hành kèm theo Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật thuế TNDN.

– Tại điểm 2, Mục III, Phần A, Phụ lục I Danh mục ngành nghề ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy định

Xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu chế xut, khu công nghệ cao, khu chức năng trong khu kinh tế”thuộc danh mục ngành ngh đặc biệt ưu đãi đầu tư.

– Luật thuế TNDN quy định: kể từ ngày 01/01/2009, không áp dụng ưu đãi thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội).

– Điều 13 Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 quy định:

“Điều 13. Thu nhập từ chuyn nhượng bất động sản bao gồm:

Thu nhập từ chuyển quyền sử dụng đt, chuyển nhượng quyn thuê đt; thu nhập từ cho thuê lại đất của doanh nghiệp kinh doanh bất động sản theo quđịnh của pháp luật về đất đai không phân biệt có hay không có kết cu hạ tng, công trình kiến trúc gn lin với đất; thu nhập từ chuyển nhượng nhà, công trình xây dựng gắn liền với đất đai, kể cả các tài sản gắn liền với nhà, công trình xây dựng đó không phân biệt, có hay không có chuyển nhượng quyn sử dụng đất, chuyn nhượng quyn thuê đất; thu nhập từ chuyn nhượng các tài sản khác gn lin với đất đai.”

– Căn cứ theo quy định tại Luật Bất động sản số 66/2014/QH13 thì các loại bất động sản đưa vào kinh doanh theo quy định của Luật này bao gồm: “Các loại đất được phép chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai thì được phép kinh doanh quyền sử dụng đất” là bất động sản.

– Khoản 1, Khoản 2 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/06/2015 của Bộ Tài chính quy định:

“Điều 10. Sa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Điều 5 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 3 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

“3. Không áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp và không áp dụng thuế suất 20% (bao gồm cả doanh nghiệp thuộc diện áp dụng thuế suất 20% theo quy định tại Khoản 2 Điều 11 Thông tư số 78/2014/TT-BTC) đi với các khoản thu nhập sau:

a) Thu nhập t chuyển nhượng vn, chuyển nhượng quyền góp vốn; thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản (trừ thu nhập từ đầu tư kinh doanh nhà ở xã hội quy định tại điểm d Khoản 3 Điều 19 Thông tư số 78/2014/TT-BTC); thu nhập từ chuyn nhượng dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền tham gia dự án đầu tư, chuyển nhượng quyền thăm dò, khai thác khoáng sn; thu nhập nhận được từ hoạt động sản xuất, kinh doanh ở ngoài Việt Nam…”.

2. Sửa đổi bổ sung Khoản 4 Điều 18 Thông tư số 78/2014/TT-BTC như sau:

4. Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi đầu tư, địa bàn ưu đãi đầu tư xác định ưu đãi như sau:

b) Doanh nghiệp có dự án đầu tư được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp do đáp ứng điều kiện ưu đãi về địa bàn (bao gồm cả khu công nghiệp, khu kinh tế, khu công nghệ cao) thì thu nhập được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là toàn bộ thu nhập phát sinh từ hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn ưu đãi trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản Điều này.”

Công văn số 19/CV-ATQN ngày 09/02/2017 của Công ty TNHH An Thịnh Quảng Nam về việc thực hiện chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp. Căn cứ các quy định nêu trên thì:

– Dự án đầu tư đáp ứng điều kiện về lĩnh vực ưu đãi thuế TNDN (không căn cứ theo ngành, nghề ưu đãi đầu tư của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP) được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo lĩnh vực quy định của Luật thuế TNDN.

– Dự án đầu tư thực hiện tại địa bàn ưu đãi đầu tư quy định tại Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ được hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức áp dụng đối với địa bàn quy định của Luật thuế TNDN (trừ địa bàn quy định tại khoản 55 phụ lục II – danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư của Nghị định số 118/2015/NĐ-CP).

Căn cứ các quy định nêu trên, dự án đầu tư Khu công nghiệp Đông Quế Sơn, tại xã Hương An, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam (thuộc danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số 118/2015/NĐ-CP) của Công ty TNHH An Thịnh Quảng Nam hưởng ưu đãi thuế TNDN theo mức áp dụng đối với địa bàn theo quy định tại Luật thuế TNDN (không được hưởng ưu đãi thuế theo lĩnh vực, ngành nghề), trừ các khoản thu nhập nêu tại điểm a, b, c Khoản 1 Điều 10 Thông tư số 96/2015/TT-BTC nêu trên.

Chúc các bạn thành công!

Tìm hiểu thêm về kế toán, kiểm toán, thuế tại calico.vn hoặc kiemtoancalico.com

Bài viết có ích cho bạn?
Banner-post-thu-vien-calico_960x300
Bài viết có ích cho bạn?

NGHIỆP VỤ CALICO